Τόμος 58, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η γήρανση του πληθυσμού είναι ένα μείζoν πρόβλημα του 21ου αιώνα, με σημαντικές συνέπειες στη ζήτηση και προσφορά των υπηρεσιών ..
Η αvoσoθεραπεία αναστέλλει τη λειτoυργία τωv ρυθµιστικώv σηµείωv PD-1, PD-L1, CTLA-4, εvισχύοντας τη λειτoυργία τωv T-λεµφoκυττάρωv, με απoτέλεσµα τηv ..
Ο καρκίνος του μαστού παραμένει στις μέρες μας η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Συνδέεται με την παρουσία σωματικών, ψυχολογικών και ..
Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στοχεύει στην παροχή της περίθαλψης των ασθενών σε ενδοκοινοτικές δομές ώστε σταδιακά οι τελευταίοι να αποκτήσουν μία λειτουργική ..
Οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, ιδιαιτέρως μάλιστα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση για τα συστήματα υγείας, δεδομένης της ..