Τόμος 55, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Οι σημαντικές αλλαγές των εθνικών πολιτικών υγείας, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας και οι δραματικές πολλές φορές μεταβολές των υγειονομικών ..
Τα σεξουαλικά, αναπαραγωγικά και γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι έννοιες θεμελιώδους σημασίας για το άτομο, την οικογένεια και την κοινωνική ..
Παρά την πρόοδο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας, οι πάσχοντες βιώνουν πολλά και ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σκοπός: Η ..
Ένα ευρύ φάσμα δυσπροσαρμοστικών νοητικών κατασκευών και συγκεκριμένων αρνητικών δυσλειτουργικών σκέψεων, πεποιθήσεων, γνωσιών που αφορούν στον εαυτό, στον κόσμο και στο ..
Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και η αναγκαία αξιολόγησή τους, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στους προκαθορισμένους στόχους, αποτελεί ..
Η αναμονή της χειρουργικής επέμβασης στην καρδιά, δημιουργεί άγχος στους ασθενείς και επιβαρύνει την περιεγχειρητική ψυχοσωματική τους υγεία. Σκοπός: ..