Τόμος 50, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις είναι δευτερογενείς ερευνητικές εργασίες, οι οποίες στηρίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές και απαιτούν συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης. ..
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας ..
Η συστηματική και οργανωμένη μελέτη της έννοιας της φροντίδας εμφανίζεται μόλις τα τελευταία 50 χρόνια, στη νοσηλευτική βιβλιογραφία. Η ..
Η κατάλληλη ολιστική φροντίδα προϋποθέτει αναγνώριση και αποδοχή της κουλτούρας του ασθενούς, της εθνικότητας και της φυλής του. Οι ..