Τόμος 59, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μη μεταδιδόμενων ασθενειών και των πρόωρων θανάτων σε ενηλίκους οφείλονται σε συμπεριφορές που υιοθετούνται στην ..
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή νέων καινοτόμων φαρμάκων είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεραπείες έχει μεταβάλλει ..
Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει ότι οι φοιτητές Νοσηλευτικής βιώνουν αρνητικές συμπεριφορές από το ιατρονοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του χώρου ..
Προηγούμενες μελέτες έχουν συζητήσει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού της ριφαμπικίνης και τις επιπτώσεις της στη δράση άλλων φαρμάκων. Η ..