Τόμος 46, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Σε μια κοινωνία εξελισσόμενου τεχνολογικού πολιτισμού όπως είναι η σημερινή, είναι φυσικό να σημειώνονται συχνές μεταβολές σε κάθε επίπεδο ..
Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΚΟ) κωδικοποιούν τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη γνώση και επηρεάζουν την ποιότητα φροντίδας. Η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης ..
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγραφεί με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας ..
Στo παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των αιτιών και της επιδημιολογίας του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ). Οι πληθυσμοί που ..
Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την ορθόδοξη χριστιανική προσέγγιση και έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις θετικές πνευματικές δυνάμεις που ..
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο επιστημονικών πληροφοριών που αντλήθηκαν από την πλούσια βιβλιογραφία, να αναδείξει τις ..