Τόμος 51, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Στην πολυετή μου εμπειρία σε ογκολογικό νοσοκομείο, τις περισσότερες φορές το δικαίωμα των ασθενών σε μια άλλης μορφής φροντίδα, ..
Οι ηθικές εσωτερικές συγκρούσεις (ΗΕΣ) είναι μια διάσταση των ηθικών προβλημάτων που μελετήθηκε σχετικά πρόσφατα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ..
Ο άνθρωπος και το περιβάλλον εκτίθενται σε κινδύνους κατά τη χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία πλέον συνδέεται από την ..
Η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί αναπόσπαστη και σημαντική διάσταση της νοσηλευτικής πρακτικής. Στα ελληνικά ιδρύματα δεν εφαρμόζεται η ..
Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική παράµετρο της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης ..