Πολιτισμική Προσαρμογή και Αξιοπιστία του Εργαλείου Αξιολόγησης Εκφοβισμού "Bullying in Nursing Education Questionnaire" σε Φοιτητές Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Ο εκφοβισμός είναι φαινόμενο που παρατηρείται στους φοιτητές νοσηλευτικής και φαίνεται να έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία. Σκοπός: Η πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου “Bullying in Nursing Education Questionnaire (BNEQ)” στην ελληνική γλώσσα και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του, σε Έλληνες Φοιτητές Νοσηλευτικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΠΕ). Υλικός και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μεθοδολογική, προοπτική, ποσοτική περιγραφική μελέτη συσχετίσεων σε δείγμα ευκολίας 25 ΕΦΠΕ (n=25). Το BNEQ μεταφράστηκε από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα και πραγματοποιήθηκε πολιτισμική προσαρμογή του. Εφαρμόστηκε έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α), και έλεγχος αξιοπιστίας δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας (test-retest, Wilcoxon, συντελεστής Spearman), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 (SPSSver24.0). Αποτελέσματα: Ο συντελεστής Cronbach alpha βρέθηκε ίσος με 0,96. Όλες οι ερωτήσεις συσχετίσθηκαν στατιστικά σημαντικά (p<0,05), με εξαίρεση τις εξής: «Φωνές ουρλιαχτά προς εσάς από…», «Ακατάλληλη, προσβλητική, αγενής, εχθρική συμπεριφορά προς εσάς από…», «Διάδοση κακόβουλων φημών ή κουτσομπολιών σε βάρος σας από…», «Ύβρεις ή κατάρες προς το άτομό σας από ασθενή», «Αρνητικά ή απαξιωτικά σχόλια σχετικά με την επιλογή τού να γίνει κάποιος νοσηλευτής από…» και «Αίσθηση ότι σας αγνοούν ή ότι σας απομονώνουν από…». O έλεγχος Wilcoxon έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05) μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης, με εξαίρεση τις ερωτήσεις «Φωνές, ουρλιαχτά προς εσάς από…», «Ακατάλληλη, προσβλητική, αγενής, εχθρική συμπεριφορά προς εσάς από…», «Υποτιμητική ή ταπεινωτική συμπεριφορά προς το άτομό σας από…» και «Αρνητικά ή απαξιωτικά σχόλια σχετικά με την επιλογή τού να γίνει κάποιος νοσηλευτής από…». Συμπεράσματα: Τα πιλοτικά δεδομένα φαίνεται να υποστηρίζουν την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου BNEQ στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο δείγμα.