Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
Introduction: Oral mucositis reduces the effectiveness of anticancer therapy, delays the start of treatment protocols, creates dangerous and potentially ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Η στοματίτιδα-βλεννογονίτιδα περιορίζει την αποτελεσματι- κότητα της αντινεοπλασματικής θεραπείας, καθυστερεί ή αναβάλλει την έναρξη των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργεί ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων στον επαγγελ- ματικό χώρο είναι σύνηθες φαινόμενο και επηρεάζουν την εύρυθμη λει- ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Η στόχευση των συστημάτων υγείας στις μέρες μας επικεν- τρώνεται στην παροχή ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας, η ..
Κατηγορία:
Introduction: Preparedness for natural and technological disasters is a fundamental obligation of hospitals. The health system, including hospitals and ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Η ετοιμότητα έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των σύγχρονων νοσοκομείων. Σημαντικό ρόλο και στα τέσσερα ..