Μετατραυματική Ανάπτυξη μετά από τραυματικά βιώματα ζωής

Εισαγωγή: Μετατραυματική ανάπτυξη (Post Traumatic Growth - PTG) είναι η υποκειμενική εμπειρία θετικών μετασχηματιστικών ψυχικών αλλαγών που βιώνει το άτομο ως αποτέλεσμα μιας τραυματικής εμπειρίας ή εξαιρετικά δύσκολης συνθήκης ζωής. Περιλαμβάνει αλλαγές στην αντίληψη για τη ζωή, στην αντίληψη του εαυτού και των άλλων, ενώ οδηγεί στον προσδιορισμό νέων προτεραιοτήτων και πνευματικών αναζητήσεων.

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η αναφορά στη μετατραυματική ανάπτυξη, στο θεωρητικό μοντέλο και στους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Scopus, PubMed και Google Scholar με χρονολογία δημοσίευσης από το 2000-2023.

Αποτελέσματα: Μελέτες έδειξαν ότι η μετατραυματική ανάπτυξη μπορεί να παρατηρηθεί μετά από διάφορα τραύματα, ενώ φαίνεται ότι αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων, της κοινωνικής υποστήριξης, των στρατηγικών αντιμετώπισης, των υποκειμενικών εκτιμήσεων, της θρησκείας και του είδους των τραυμάτων. Επίσης, αναφέρουν ότι άτομα, οικογένειες και μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες μπορεί να βιώσουν όλες τις διαστάσεις της μετατραυματικής ανάπτυξης.

Συμπέρασμα: Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η μετατραυματική ανάπτυξη μπορεί επηρεάσει διάφορους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών σχέσεων, της πνευματικότητας και της αυτοαντίληψης. Είναι ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο φαινόμενο. 

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 4
Hits: 184 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 01-03-2024
Συγγραφείς: Αγγελική Στάμου , Αφροδίτη Ζαρταλούδη