Επίπεδο και Ποιότητα ζωής Οικογενειών των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων

Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση  οργάνων είναι μια διαδικασία  που έχει τη δυνατότητα  να επεκτείνει το προσδόκιμο ζωής των ατόμων που βιώνουν ανεπάρκεια  οργάνων τελικού σταδίου. Οι ασθενείς που είναι αντιμέτωποι με τη διαδικασία μεταμόσχευσης έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα  στην ποιότητα  ζωής τους. Μικρότερη  έκταση έχει δοθεί στην επίδραση της διαδικασίας μεταμόσχευσης στην ποιότητα ζωής των οικογενειών  (φροντιστών) των ασθενών. Ορισμένες  έρευνες έχουν αναδείξει  την επίδραση  που μπορεί  να  έχει η διαδικασία  της μεταμόσχευσης στους φροντιστές των ασθενών, τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική τους υγεία.

Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής των οικογενειών των δυνητικών δωρητών και ληπτών  οργάνων, καθώς και να διερευνηθούν οι δημογραφικοί  παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους.  

Υλικό  και  Μέθοδος:   Για το σκοπό  αυτό διενεργήθηκε συγχρονική – παρεμβατική μελέτη σε δείγμα 50 οικογενειών (φροντιστών) Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων (30 γυναίκες και 20 άντρες). Για  την αξιολόγηση  της ποιότητας  ζωής τους  χρησιμοποιήθηκε   το εργαλείο Medical Outcomes Study - Short Form 12 (SF-12). Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν   πραγματοποιήθηκε   ανάλυση  με  το IBM SPSS  21.

Αποτελέσματα:  Τα αποτελέσματα  της έρευνας  επιβεβαίωσαν  ότι  οι οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων έχουν μέτρια προς κακή  ποιότητα  ζωής, τόσο στη διάσταση της ψυχικής υγείας όσο και στη διάσταση της σωματικής υγείας. Σημαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν  το επίπεδο της ποιότητας  ζωής είναι η ηλικία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των οικογενειών  (φροντιστών). Η ποιότητα ζωής η σχετιζόμενη με την σωματική (F=17,81, p<0,001) και ψυχική (F=7,72, p<0,001) υγεία διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό ως προς την ηλικία. Οι απόφοιτοι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (ΜΤ=31,87, ΤΑ=8,63) είχαν σημαντικά χειρότερη ποιότητα ζωής στη διάσταση σωματικής υγείας από τους αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης (ΜΤ=46,55, ΤΑ=7,44), p<0,001).

Συμπεράσματα:  Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας  έδειξαν  ότι η ποιότητα  ζωής των οικογενειών  (φροντιστών) επιβαρύνεται μετά τη διαδικασία μεταμόσχευσης. Επιπρόσθετα, φάνηκε πως αυτή η επιβάρυνση είναι  μεγαλύτερη  για τους  μεγαλύτερους   ηλικιακά  στις  οικογένειες (φροντιστές) και των οικογενειών (φροντιστών με χαμηλότερο επίπεδο). Απαιτούνται  περαιτέρω  μελέτες  για τη διερεύνηση παραγόντων  που επιδρούν στην ποιότητα ζωής των οικογενειών (φροντιστών).

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Hits: 372 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 22-11-2023
Συγγραφείς: Αντωνία Καλλή , Δημήτρης Λάμνισος , Μαρία Λεωνίδου , Σταυρούλα Ανδρεά –Αποστολίδου