Εκπαιδευτικές Ανάγκες Γονέων Παιδιών με Καρκίνο

Εισαγωγή: Η φτωχή οικογενειακή λειτουργία σε παιδιά με καρκίνο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής τους. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γονέων παιδιών και εφήβων με καρκίνο για την παροχή της κατάλληλης φροντίδας κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου. Σκοπός: Να αναδειχθούν και να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων παιδιών με καρκίνο σχετικά με την ενημέρωση και το είδος των πληροφοριών που έχουν ή/και αποκτούν για τη νόσο, τη θεραπεία, τις επιπλοκές και την πρόγνωση, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις ανάγκες αυτές μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cinahl και Scopus με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: educational needs, pediatric cancer, family και parents. Στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν μελέτες που αφορούσαν σε γονείς παιδιών (≤18 ετών) με καρκίνο και διερευνούσαν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων. Οι μελέτες ήταν πρωτογενείς, δημοσιευμένες από 01/01/2014 έως 31/12/2019 και γραμμένες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν 9 μελέτες, από τις οποίες 3 ήταν συγχρονικές, 3 ποιοτικές, 2 μελέτες παρέμβασης και 1 μικτή. Το δείγμα των γονέων κυμαινόταν από 8 έως 209 γονείς. Οι γονείς είχαν ανάγκη από πολύπλευρη ενημέρωση, που θα αφορούσε στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην ιατρική φροντίδα των παιδιών και πληροφορίες σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή του παιδιού και της οικογένειας. Συμπεράσματα: Η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των γονέων και κατά συνέπεια αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της θεραπείας. Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των γονέων έχουν οι νοσηλευτές.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 3
Hits: 1345 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-10-2021
Συγγραφείς: Μαρία Δραΐνα , Παντελεήμων Περδικάρης