Αντιλήψεις των Εκπαιδευομένων μετά από ένα Σεμινάριο Επείγουσας Υποστήριξης της Ζωής

Η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας. Σκοπός: H διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στα πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης σεμινάρια Επείγουσας Υποστήριξης της Ζωής. Μεθοδολογία: Σχεδιάστηκε μια Ερμηνευτική Φαινομενολογική ποιοτική μελέτη με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης από τον Φεβρουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2016 (Αρ. Πρωτ. 4537/1.02.2015), ενώ οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 8–10 μήνες μετά το τέλος του κάθε σεμιναρίου. Στη μελέτη συμμετείχαν 27 άτομα από τους 81 επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στο σεμινάριο. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 18 νοσηλευτές και 9 γιατροί με μέση ηλικία 36 ετών ± 2 έτη. Για την καταγραφή των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε μια ψηφιακή συσκευή καταγραφής ήχου και με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά εξήχθησαν τα δεδομένα μας. Αποτελέσματα: Κατά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 3 κατηγορίες βασικών ζητημάτων που περιλαμβάνουν τις ανάγκες και τους παράγοντες που οδήγησαν στην παρακολούθηση του σεμιναρίου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την κλινική εφαρμογή των γνώσεων που αποκόμισαν, καθώς και τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που αποκόμισαν από την συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Η απόκτηση γνώσεων για τέλεση των καθηκόντων τους φάνηκε να είναι ο κύριος λόγος παρακολούθησης. Η πλειοψηφία (66,7%) των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι βρίσκουν εμπόδια στον εργασιακό τους χώρο να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν. Η έλλειψη συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ή/και χρήση διαφορετικού, από το σεμινάριο (39%), η ανυπαρξία ομάδας αναζωογόνησης (31%), καθώς και η έλλειψη γνώσεων του υπόλοιπου προσωπικού (30%) ήταν τα κύρια ζητήματα που εμφανίστηκαν ως αίτια για την μη εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινή πρακτική. Η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) εξ αυτών των 18 ατόμων θεωρεί απολύτως απαραίτητη την επανάληψη του σεμιναρίου γιατί με την πάροδο του χρόνου είχαν ξεχάσει ορισμένες από τις γνώσεις που έλαβαν. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Οι γνώσεις που ελήφθησαν από το σεμινάριο στις πλείστες των περιπτώσεων δεν δύνα ται να εφαρμοστούν στην πράξη. Επιπροσθέτως παρατηρήθηκε ότι στη διάρκεια των 8–10 μηνών μετά το τέλος του σεμιναρίου περίπου το 70% είχε ξεχάσει κάποιες από τις γνώσεις που απέκτησε στο σεμινάριο.