Εκτίμηση της κόπωσης παιδιών και εφήβων με καρκίνο

Η κόπωση αποτελεί ένα από τα πλέον βασανιστικά συμπτώματα που βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι κατά τη διάρκεια της θεραπείας κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη κλινική σημασία στη διάγνωση και αντιμετώπισή του. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της μελέτης ήταν (α) να αξιολογήσει τη μεταβολή της κόπωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας σύμφωνα με τις αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων και (β) να περιγράψει τις πιθανές αιτίες κόπωσης, όπως αναφέρονται από τους ίδιους τους νεαρούς ασθενείς. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σαράντα παιδιά ηλικίας 7–12 ετών και 29 έφηβοι ηλικίας 12–15 ετών αποτέλεσαν την ομάδα μελέτης. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα κόπωσης παιδιών (CFS) και η κλίμακα κόπωσης εφήβων (AFS). Για τη συμμετοχή στη μελέτη εξασφαλίστηκε η άδεια από το νοσοκομείο και η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των ασθενών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΣύμφωνα με τααποτελέσματα, παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση της κόπωσης στα παιδιά και τους εφήβους κατά τη διάρκεια της θεραπείας (z=–3,38, Ρ=0,001 και z=–2,22, Ρ=0,026, αντίστοιχα). Από τους δημογραφικούς παράγοντες, μόνο το φύλο βρέθηκε στατιστικώς σημαντικό στα παιδιά (z=–2,04, Ρ=0,042 για την πρώτη μέτρηση και t=2,43, Ρ=0,02 για τη δεύτερη μέτρηση). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κόπωση είναι σύμπτωμα που εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από καρκίνο και αυξάνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Το περιβάλλον του νοσοκομείου θεωρήθηκε από τους νεαρούς ασθενείς ως ο σημαντικότερος παράγοντας πρόκλησης κόπωσης.