Επιπολασμός της HPV-Λοίμωξης σε Δείγμα Ελληνίδων Γυναικών Αναπαραγωγικής Ηλικίας

Σκοπός: Εκτίμηση του επιπολασμού της λοίμωξης των ανθρώπινων θηλωμάτων σε δείγμα Ελληνίδων γυναικών, οι οποίες παρακολουθούνταν σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Μαιευτηρίου της Αθήνας, καθώς και η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με παράγοντες κινδύνου από το ατομικό ιστορικό και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων της μελέτης. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν, συνολικά, 225 γυναίκες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε πλήρη γυναικολογική εξέταση και test Παπανικολάου κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2007 έως Μαΐου 2008, στα τακτικά ιατρεία Δημόσιου Μαιευτηρίου της Αττικής. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v.15.0. Αποτελέσματα: Λοίμωξη από τον HPV ανιχνεύτηκε στο 22,7% του πληθυσμού της μελέτης. Το ποσοστό των γυναικών που διαγνώστηκαν για πρώτη φορά με HPV-λοίμωξη ήταν 17,3%. Η HPV-λοίμωξη σχετιζόταν θετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος (OR: 2,19, 95% CI: 1,04-4,63, p=0,04) και τον αριθμό των ερωτικών συντρόφων (OR: 2,16, 95% CI: 1,44-3,25, p<0,001), ενώ σχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (OR: 0,93, 95% CI: 0,87-0,99, p=0,03) και το μηνιαίο εισόδημα (OR: 0,63, 95% CI: 0,44-0,89, p=0,01). Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της HPV-λοίμωξης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι υψηλός. Ο αριθμός των ερωτικών συντρόφων και η κατανάλωση οινοπνεύματος φαίνεται να αποτελούν τους πλέον σημαντικούς παράγοντες κινδύνου της HPV-λοίμωξης, ενώ ακολουθούν η νεαρή ηλικία και το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.