Διερεύνηση της ψυχικής υγείας νοσηλευτικού προσωπικού ΜΕΘ στην περίοδο της πανδημίας COVID-19: Εθνική Μελέτη

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να διατρέχουν  υψηλό κίν δυνο επιδείνωσης της ψυχικής τους υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον ψυχολογικό αντίκτυπο στις ομάδες αυτών των επαγγελματιών υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος για την ψυχική υγεία ως άμεσο αποτέλεσμα της πανδημίας είναι υπαρκτός και σημαντικός.

Σκοπός: Η εκτίμηση δεικτών ψυχικής υγείας όπως η επαγγελματική  εξουθένωση, το άγχος και η κατάθλιψη σε Νοσηλευτές ΜΕΘ κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη συσχέτισης σε δείγμα 275 Νοσηλευτών ΜΕΘ (109 Γενικής ΜΕΘ και 166 ΜΕΘ COVID-19), οι οποίοιπροέρχονταν από 45 Νοσοκομεία (39 Γενικά  και 6 Πανεπιστημιακά) που κάλυπταν όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τον Φεβρουάριο 2022 με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο περιελάμβανε: α) τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, β) την κλίμακα Mini-Z Burnout  Scale για εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, γ) την κλίμακα GAD-7 για εκτίμηση  του άγχους, δ) την κλίμακα PHQ-2 για εκτίμηση της κατάθλιψης.

Αποτελέσματα: Οι 2 στους 3 Νοσηλευτές ανέφεραν σημαντική εξουθένωση από την εργασία (66,5%), με τους έχοντες προϋπηρεσία άνω των 20 ετών να εμφανίζουν χαμηλότερη συχνότητα επαγγελματικής  εξουθένωσης (p=0,034). Άνω του ήμισυ των Νοσηλευτών (58,2%) ανέφερε κλινικά σημαντικό άγχος (34,2%  μέτριο και 24,0% σοβαρό). Οι γυναίκες παρουσίαζαν υψηλότερη  συχνότητα άγχους έναντι των ανδρών (p=0,019). Σχετικά με την κατάθλιψη, ομοίως άνω του ήμισυ των Νοσηλευτών (57,5%) ανέφερε συμπτώματα σοβαρής καταθλιπτικής διάθεσης. Υψηλότερη συχνότητα κατάθλιψης εμφάνιζαν οι γυναίκες (p=0,025), καθώς και οι Νοσηλευτές σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και σε πόλεις με μικρό αριθμό κατοίκων (p=0,038).

Η προϋπηρεσία άνω των 20 ετών (p=0,006) δρα προστατευτικά αφού σχετίζεται με μικρότερη συχνότητα καταθλιπτικής διαταραχής. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά των δεικτών ψυχικής υγείας μεταξύ Γενικής ΜΕΘ και ΜΕΘ COVID-19, αλλά ούτε και συσχέτιση με το εργασιακό καθεστώς (μόνιμος, συμβασιούχος), το επίπεδο σπουδών και τον αριθμό κλινών ΜΕΘ του Νοσοκομείου εργασίας.

Συμπεράσματα: Οι Νοσηλευτές ΜΕΘ στην περίοδο της πανδημίας εμφάνιζαν σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής υγείας, η οποία σχετίζονταν με δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και εκδηλώνονταν με υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης, κλινικά σημαντικού άγχους και σοβαρής καταθλιπτικής διάθεσης ή ανηδονίας.