Η Επίδραση της Άλλαγής των Κανονισμών στην Ύγεία των Άθλητριών Taekwondo-μία Διαφορετική Προσέγγιση

Εισαγωγή:Από πολύ παλιά οι κανονισμοί στο Taekwondo θεσπίζονταν με γνώμονα τις τάσεις των εποχών,την ασφάλεια των αγωνιζομένων και τη διεξαγωγή θεαματικών αγώνων χωρίς αντιαθλητικές ενέργειες. Από την μεγαλύτερη τροποποίηση των κανονισμών, που έγινε το 2009, αναμενόταν αλλαγές στο άθλημα αλλά και στην αγωνιστική συμπεριφορά των αθλητών.

Σκοπός: Να αναλύσει την επιθετική συμπεριφορά, αθλητριών του Taekwondo, πριν και μετά την τροποποίηση των κανονισμών του 2009. Επιμέρους στόχος ήταν να εξετάσει κατά πόσο αυτή η αλλαγή επηρέασε ή όχι την ασφάλεια των αθλητών.

Ύλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι αθλήτριες που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008 και 2012. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με το λογισμικό Sport scout και αναλύθηκαν οι παράμετροι:

1. Αγώνες,

2. Τεχνική των λακτισμάτων,

3. Περιστροφικά λακτίσματα,

4. Σημείο λακτισμάτων ή της γροθιάς,

5. Αποτέλεσμα χτυπημάτων,

6. Αντίδραση της αντίπαλης αθλήτριας,

7. Αναμονή μεταξύ των χτυπημάτων,

8. Τακτική,

9. Ένσταση από τον προπονητή.

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω της ανάλυσης Cross- tabs.

Άποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή των κανονισμών το 2009 επηρέασε στο μεγαλύτερο μέρος της την αγωνιστική συμπεριφορά των αθλητριών. Οι αθλήτριες έγιναν περισσότερο ανταγωνιστικές, αυξήθηκαν τα δυναμικά χτυπήματα (p<0,001) και τα χτυπήματα στο κεφάλι (p<0,001). Επίσης, η αλλαγή των κανονισμών επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των πόντων (p<0,001), την άμυνα του αντιπάλου (p=0,038), τον χρόνο αναμονής μεταξύ των χτυπημάτων (p<0,001) και τις ενστάσεις των διαιτητών, (p=0,020).

Συμπεράσματα: Δεν φάνηκε ότι κάποια τροποποίηση ενίσχυσε την ασφάλεια-υγεία των αθλητών μιας και δόθηκαν extra πόντοι στο χτύπημα στο κεφάλι. Παρ’όλα αυτά οι ειδικοί του αθλήματος προχώρησαν σε  εκ νέου τροποποίηση των κανονισμών το 2015 γεγονός που θέτει επιπλέον ερωτήματα για το απώτερο στόχο των τροποποιήσεων στους κανονισμούς στο Taekwondo.