Παράγοντες που επηρεάζουν την όρεξη και συσχέτιση με την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική νόσος, η οποία αντιμετωπίζεται συνήθως με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης, επηρεάζει την όρεξη των ασθενών. Σημαντικός δείκτης αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης αποτελεί η ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την όρεξη και τη συσχέτισή τους με την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Cinahl με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: «appetite, quality of life, hemodialysis, malnutrition» για το χρονικό διάστημα 2011-2020. Τα κριτήρια εισαγωγής των άρθρων στη μελέτη ήταν το περιεχόμενό τους να είναι σχετικό με τη μελέτη και να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν τα άρθρα που ήταν δευτερογενείς μελέτες, όπως οι ανασκοπήσεις και οι μετα-αναλύσεις, οι μελέτες περίπτωσης και όσα άρθρα ήταν γραμμένα σε άλλη γλώσσα πλην της Αγγλικής. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος PRISMA. Μετά την τελική αξιολόγηση των μελετών 11 άρθρα συμπεριελήφθησαν στη συστηματική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Τρεις μελέτες επικεντρώνονταν στους παράγοντες μειωμένης όρεξης, τέσσερεις στους παράγοντες υποσιτισμού και τέσσερεις στη συσχέτιση των παραγόντων μειωμένης όρεξης με την ποιότητα ζωής. Έξι μελέτες ήταν συγχρονικές, μία μελέτη προοπτική, μία συγχρονική με ομάδα παρέμβασης και ελέγχου, μία αναδρομική ανάλυση κοόρτης, μία συγχρονική με ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση και μια αναλυτική περιγραφική με ομάδα παρέμβασης και ελέγχου.
Συμπεράσματα: Η αλλοίωση των υποδοχέων γεύσης, η μειωμένη υποθαλαμική παραγωγή ορμονών, η χρόνια φλεγμονή και η απορρύθμιση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος αποτελούν παράγοντες μειωμένης όρεξης στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Η ανορεξία επιδεινώνεται από παράγοντες, όπως η μεγάλη ηλικία, η κατάθλιψη και οι κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες. Η μειωμένη όρεξη και η αλληλεπίδραση της κακής κατάστασης θρέψης με την κατάθλιψη επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, με συνέπειες στη σωματική και ψυχική τους υγεία, στην κοινωνική ζωή και την ποιότητα του ύπνου. Στόχος θα πρέπει να είναι η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της όρεξης και της κατάστασης θρέψης των συγκεκριμένων ασθενών, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας ζωής.

 

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 7378 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Γεωργία Γκονέτη , Βικτώρια Αλικάρη , Σοφία Ζυγά