Οι Επιπτώσεις της Περιβαλλοντικής Κρίσης στον Ανθρώπινο Οργανισμό: Συστηματική Ανασκόπηση

Η περιβαλλοντική κρίση επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων, επιδρώντας σε διάφορα επίπεδα. Σκοπός: Η ανασκόπηση και η παρουσίαση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής, της υδατικής, της εδαφικής και της ηχητικής ρύπανσης στο καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το αιμοποιητικό σύστημα των ανθρώπων, στην ανθρώπινη επιδερμίδα, στα αισθητήρια όργανα της ακοής και της όρασης, καθώς και στη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μολυσματικών νοσημάτων, όπως τροφιμογενή νοσήματα και νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων, νερού και αέρα. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που δημοσιεύτηκαν μέχρι το Μάρτιο του 2014 στην αγγλική γλώσσα και στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Cinahl και ScienceDirect, με τις εξής λέξεις-κλειδιά: «Κλιματική αλλαγή», «ατμοσφαιρική ρύπανση», «ρύπανση νερού», «ρύπανση εδάφους», «ηχορύπανση», «καρδιαγγειακό σύστημα», «αναπνευστικό σύστημα», «αιμοποιητικό σύστημα», «επιδερμίδα», «ακοή», «όραση», «νοσήματα και φορείς». Κριτήρια ένταξης των υπαρχουσών δημοσιευμένων μελετών στην παρούσα ανασκόπηση αποτέλεσαν η ύπαρξη σαφούς συσχέτισης ανάμεσα στις συνιστώσες της περιβαλλοντικής κρίσης και στο καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το αιμοποιητικό σύστημα, την ανθρώπινη επιδερμίδα και τα αισθητήρια όργανα της ακοής και της όρασης, καθώς και ο σαφής συσχετισμός μεταξύ της περιβαλλοντικής κρίσης και της συχνότητας εμφάνισης τροφιμογενών νοσημάτων, νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω νερού, φορέων και αέρα. Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 31 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στην παρούσα ανασκόπηση. Οι 7 μελέτες εκτίμησαν τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης στο καρδιαγγειακό σύστημα, οι 4 τις επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα, οι άλλες 4 τις επιπτώσεις στο αιμοποιητικό σύστημα, άλλες 4 μελέτες τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη επιδερμίδα, οι 2 τις επιπτώσεις στην ακοή, οι 2 τις επιπτώσεις στην όραση και, τέλος, οι 8 τις επιπτώσεις στη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων μολυσματικών νοσημάτων (από τις οποίες, μία μελέτη για τα τροφιμογενή νοσήματα, 3 μελέτες για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω νερού, 3 μελέτες για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω φορέων και μία μελέτη για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω αέρα). Βρέθηκε ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδρά σε μεγάλο βαθμό στον ανθρώπινο οργανισμό, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του. Συμπεράσματα: Η περιβαλλοντική κρίση επιδρά σημαντικά και με άμεσο τρόπο στον ανθρώπινο οργανισμό. Για το λόγο αυτόν, απαιτείται αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κρίσεων με αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να διευκολυνθεί η προσαρμογή των ανθρώπων.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Hits: 1204 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2015
Συγγραφείς: Ηλιάνα Καραγκούνη , Πέτρος Γαλάνης , Δάφνη Καϊτελίδου