Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Συμμόρφωση των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τις Ενδείξεις Υγιεινής των Χεριών σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων

Τα παιδιά που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο πληθυσμό όσον αφορά στην ανάπτυξη νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η υγιεινή των χεριών των επαγγελματιών υγείας έχει θεωρηθεί το σημαντικότερο μέτρο ελέγχου και πρόληψης των λοιμώξεων. Σκοπός: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικής παρέμβασης στη συμμόρφωση του προσωπικού υγείας σχετικά με τις ενδείξεις υγιεινής των χεριών, καθώς και η αξιολόγηση των γνώσεων και των απόψεων του προσωπικού σχετικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Υλικό-Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν νοσηλευτές, ιατροί και φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση το “Observation & Calculation Form-World Health Organization: Hand Hygiene Technical Reference Manual” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 20.00 και χρησιμοποιήθηκε o στατιστικός έλεγχος x2. Η αξιολόγηση των γνώσεων και των απόψεων του προσωπικού πριν και μετά από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έγινε με τα ερωτηματολόγια “Perception Survey for Health-Care Workers” και “Follow-up Perception Survey for Health-Care Workers” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha των ερωτηματολογίων ήταν 0,81 και 0,89, αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων που μελετήθηκαν ήταν 434 πριν και 409 μετά από την παρέμβαση. Η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τις ενδείξεις υγιεινής των χεριών αυξήθηκε από 31,8% πριν σε 51,5% μετά από την παρέμβαση, με στατιστικά σημαντική διαφορά (x2=33,2, p<0,001). Ιδιαίτερα για τους νοσηλευτές βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (x2=30,2, p<0,001) μεταξύ της συμμόρφωσης με τις ενδείξεις υγιεινής των χεριών πριν και μετά από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αντίθετα, το ποσοστό συμμόρφωσης των ιατρών αν και αυξήθηκε από 28,3% σε 40,3%, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (x2=1,9, p=0,17), ενώ η συμμόρφωση των φυσικοθεραπευτών παρέμεινε σταθερή πριν και μετά από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 36,3% και 36,2%, αντίστοιχα. Όλοι οι επαγγελματίες υγείας ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (n=27). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά τα αποτελέσματα παρατήρησης της υγιεινής των χεριών και την εκπαιδευτική δραστηριότητα που συμμετείχαν καθώς θεώρησαν ότι αύξησε τις γνώσεις τους για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και τις ενδείξεις υγιεινής των χεριών. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις ενδείξεις υγιεινής των χεριών του προσωπικού στη ΜΕΘ μετά από την παρέμβαση αυξήθηκε ικανοποιητικά. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις διεθνείς συστάσεις για την υγιεινή των χεριών.