Σύγκριση του Φόρτου Νοσηλευτικής Φροντίδας Νοσηλευόμενων Ασθενών σε ΜΕΘ Παίδων μεταξύ των Κλιμάκων P-NAS, TISS-28 και NEMS

Εισαγωγή: Οι κλίμακες μέτρησης του φόρτου νοσηλευτικής φροντίδας (ΦΝΦ) αποτελούν πολύτιμα εργαλεία εκτίμησης  της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και της νοσηλευτικής στελέχωσης. Τέτοια εργαλεία είναι οι κλίμακες Pediatric Nursing  Activity Score (P-NAS), Nine Equivalents of Nursing  Manpower (NEMS) και Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28). Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί η μεταξύ των τριών κλιμάκων σχέση του ΦΝΦ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στην Ελλάδα.

Σκοπός: Η μέτρηση και η σύγκριση του ΦΝΦ μεταξύ των κλιμάκων P-NAS, NEMS και TISS-28 σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ Παίδων, καθώς η συσχέτιση του μετρηθέντα ΦΝΦ με τη μέση διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων, την κλινική βαρύτητα και την έκβαση των ασθενών.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία προοπτική, συγχρονική, μελέτη παρατήρησης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις  σε μία ΜΕΘ Παίδων της Ελλάδας. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς (ηλικία <18 ετών) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ για τουλάχιστον 8 ώρες από το 1/1/2021  έως 31/3/2021.  Ο ΦΝΦ αξιολογούνταν καθημερινά  για κάθε ασθενή ξεχωριστά με τις κλίμακες P-NAS, NEMS και TISS-28, ενώ η βαρύτητα των ασθενών εκτιμήθηκε την 1η ημέρα νοσηλείας των ασθενών με τη βαθμολογία Pediatric Risk of Mortality (PRISM). Πραγματοποιήθηκε περιγραφική  ανάλυση, μελέτη συσχετίσεων με παραμετρικές και μη παραμετρικές μεθόδους και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 (SPSS v.28).

Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 61 ασθενείς (49,2% αγόρια, Διάμεση ηλικία: 41,00 μήνες) και πραγματοποιήθηκαν 330 καταγραφές ΦΝΦ. H διάμεση βαθμολογία PRISM ήταν 8,00 και η διάμεση διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ ήταν 4,00 ημέρες. Τέσσερα (6,6%) παιδιά απεβίωσαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους στη ΜΕΘ Παίδων. Ο μέσος ΦΝΦ για το σύνολο των καταγραφών με την κλίμακα NAS ήταν ίσος με 66,33 (±16,44) για την ΝΕΜS 27,40 (±8,65) και για την TISS-28 ήταν 26,60 (±8,28). Όλες οι κλίμακες συσχετίσθηκαν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά (0,747≤r≤0,869, p<0,001). Kατά τον έλεγχο συμφωνίας Bland- Altman, το ποσοστό των παρατηρήσεων που ήταν εκτός των ορίων συμφωνίας ήταν 6,7% μεταξύ των κλιμάκων P-NAS και ΤΙSS-28, 5,2% μεταξύ των P-NAS και NEMS και 3,6% μεταξύ των NEMS και TISS-28 5,2%. Ο ΦΝΦ εισαγωγής στη ΜΕΘ της κλίμακας NEMS συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τη διάρκεια νοσηλείας (rho=0,507, p<0,001) και με τη βαθμολογία PRISM (rho=0,464, p<0,001). Οι ασθενείς που απεβίωσαν είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο  ΦΝΦ εισαγωγής σε σχέση με εκείνους που επέζησαν (p<0,001). Κατά την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση βρέθηκε ότι προγνωστικοί παράγοντες του ΦΝΦ εισαγωγής ήταν η βαθμολογία PRISM και το τμήμα προέλευσης.

Συμπεράσματα: Οι κλίμακες P-NAS, NEMS και TISS-28 είναι αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία για την εκτίμηση  του ΦΝΦ σε ΜΕΘ Παίδων. Ο ΦΝΦ σχετίζεται με την έκβαση των ασθενών, τη διάρκεια νοσηλείας και τη βαρύτητα των ασθενών.