Διερεύνηση των Ανικανοποίητων Αναγκών Υγείας Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα

Οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, ιδιαιτέρως μάλιστα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση για τα συστήματα υγείας, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης. Προκύπτουν από εμπόδια που σχετίζονται είτε με το σύστημα υγείας είτε με προσωπικά χαρακτηριστικά και ατομικές συμπεριφορές. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός: αφενός η εκτίμηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στις ανικανοποίητες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και αφετέρου ο προσδιορισμός των παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με αυτά τα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Mέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις PUBMED/MEDLINE και στη μηχανή αναζήτησης GOOGLE SCHOLAR. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, προσβασιμότητα, οικονομική κρίση, ανισότητες, Ελλάδα. Τα άρθρα που συμπεριελήφθησαν (γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) κάλυψαν τη χρονική περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δηλαδή το διάστημα 2004–2017. Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ανικανοποίητες ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων αυξήθηκαν σημαντικά, αντανακλώντας σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στις απαραίτητες φροντίδες υγείας. Μεταξύ των πιο συχνά αυτοαναφερόμενων αιτιών για τη μη χρήση κάποιας υπηρεσίας υγείας βρίσκονται, το υψηλό κόστος, οι μεγάλες λίστες αναμονής και η έλλειψη χρόνου. Τα άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού προφίλ, χωρίς ασφάλεια υγείας, οι γυναίκες και οι παντρεμένοι με παιδιά βρέθηκε να δηλώνουν συχνότερα μη ικανοποιημένες ανάγκες υγείας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Συμπεράσματα: Η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες με τα υψηλότερα (συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες) ποσοστά ανικανοποίητων αναγκών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αναδεικνύεται, λοιπόν, η ανάγκη ανασχεδιασμού του τρόπου παροχής της υγειονομικής φροντίδας και η λήψη μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ώστε αυτή να παρέχεται ισότιμα προς όλους στη βάση των πραγματικών τους αναγκών.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Hits: 1274 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2019
Συγγραφείς: Χριστίνα Τσιρωνά , Όλγα Σίσκου , Πέτρος Γαλάνης , Δάφνη Καϊτελίδου