Ετοιμότητα γονέων για την έξοδο του πρόωρου νεογνού από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νεογνών

Εισαγωγή: Η προετοιμασία των γονέων για την έξοδο του νεογνού από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (ΜΕΘΝ) είναι διαδικασία που στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης για τη φροντίδα του νεογνού, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ετοιμότητά τους και την επιτυχή μετάβαση από τη ΜΕΘΝ στο σπίτι.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ετοιμότητας εξόδου από τη ΜΕΘΝ των γονέων πρόωρων νεογνών. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η διερεύνηση  των αναγκών των γονέων, των παραγόντων και των παρεμβάσεων που επηρεάζουν την ετοιμότητά  τους για έξοδο από τη ΜΕΘΝ.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε  συστηματική  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από 2015-2021 σε διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Google Scholar. Μετά την αναζήτηση προέκυψαν 106 άρθρα και ύστερα από αξιολόγηση συμπεριλήφθηκαν  27 άρθρα.

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία  των γονέων ένιωθαν προετοιμασμένοι για έξοδο από τη ΜΕΘΝ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητα των γονέων είναι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, η συμμετοχή της οικογένειας στη φροντίδα του πρόωρου, η χωροταξική κατανομή της ΜΕΘΝ, η οργάνωση και ποιότητα της διδασκαλίας εξόδου, η εγγραμματοσύνη υγείας, η γλωσσική επάρκεια, η χρήση τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης της ετοιμότητάς  τους, ο διαθέσιμος χρόνος των νοσηλευτών, η μη αποτελεσματική επικοινωνία προσωπικού-γονέων σχετικά με την καθημερινή φροντίδα του νεογνού, η ηλικία κύησης και οι διαταραχές ψυχικής υγείας της μητέρας.

Οι γονείς έχουν ανάγκες συναισθηματικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πληροφόρησης. Επιθυμούν παραμονή στη ΜΕΘΝ όλο το 24ωρο, σαφείς γονικούς ρόλους, επαρκή χρόνο προετοιμασίας και συμμετοχή στη φροντίδα του νεογνού. Παρεμβάσεις,  όπως η τακτική μέτρηση της ετοιμότητας των γονέων με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και εφαρμογή αλλαγών στην προετοιμασία εξόδου, εκπαιδευτικές συνεδρίες, εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας, εξάσκησης και προσομοίωσης της νεογνικής φροντίδας, εφαρμογές smartphones βασισμένες στις γονικές ανάγκες και γραφήματα με εκτιμώμενο εύρος ημερομηνιών  εξόδου από το νοσοκομείο, μπορούν να αυξήσουν τη γονική ετοιμότητα.

Συμπεράσματα: Η ετοιμότητα  των γονέων για την έξοδο του νεογνού από τη ΜΕΘΝ επηρεάζεται  από διάφορους παράγοντες και προϋποθέτει την εξατομικευμένη αξιολόγηση και ικανοποίηση των αναγκών των γονέων από τη διεπιστημονική ομάδα, καθώς και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 4
Hits: 415 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 08-03-2023
Συγγραφείς: Κουμαριανού Φιλοθέη , Δούσης Ευάγγελος , Ευαγγέλου Ελένη