Χαρακτηριστικά νοσηλευόμενων ορθοπεδικών ασθενών και διερεύνηση των σχετιζόμενων με το κόστος και τη διάρκεια νοσηλείας τους παραγόντων

Εισαγωγή: Οι μυοσκελετικές διαταραχές αποτελούν την πιο κοινή αιτία σοβαρού, μακροχρόνιου  πόνου και σωματικής αναπηρίας επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξαρτήτως  ηλικίας, φύλου και κοινωνικοδημογραφικού στρώματος παγκοσμίως. Αντιπροσωπεύουν δε μια σημαντική επιβάρυνση για το άτομο, την κοινωνία και τις υπηρεσίες υγείας και είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για αυτές. Διάφοροι παράγοντες έχουν συσχετιστεί με τη συνολική διάρκεια νοσηλείας των ασθενών με μυοσκελετικές διαταραχές, τόσο μεμονωμένοι παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ίδιο τον ασθενή όσο και παράγοντες που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας.

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την αναγνώριση των χαρακτηριστικών των νοσηλευόμενων με μυοσκελετικές διαταραχές ασθενών και στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών εκείνων των ασθενών και του νοσοκομείου που σχετίζονται με τη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν το 10% του συνόλου των εισαχθέντων στην ορθοπεδική κλινική ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου από τις 1/1/2012 έως και τις 31/12/2017 (ισχύς 90%, επίπεδο σημαντικότητας 95%), η επιλογή των οποίων έγινε μέσω τυχαίας δειγματοληψίας δια λογισμικού δημιουργίας τυχαίων αριθμών. Η στατιστική επεξεργασία του εμπειρικού υλικού της έρευνας πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences, 20.0 (S.P.S.S. Inc., Chicago, IL, USA), χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της Περιγραφικής (Descriptive) και της Επαγωγικής (Inferential) Στατιστικής.

Αποτελέσματα: Το δείγμα  της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 634 ασθενείς, μέσης ηλικίας 62.8±19.4 ετών. Το 59,8% των νοσηλευθέντων ήταν γυναίκες. Τα κατάγματα αποτελούσαν την αιτία για το 52,2% των νοσηλειών στην ορθοπεδική κλινική. Η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών στην ορθοπεδική κλινική ανήλθε σε 4,58±4,57, ενώ το μέσο συνολικό κόστος αυτής σε 2083,32±1756,66 €. Ποικίλοι παράγοντες συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με το συνολικό πραγματικό κόστος νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων του φύλου (t(554)=-3.834, p<0,001), της ηλικίας (r=0.288,  p<0,001), της οικογενειακής  κατάστασης (F(4,626)=4.781, p<0,001), του επαγγέλματος (F(5,626)=2.408, p<0,05), της διάγνωσης (t(627)=-4.671,  p<0,001), καθώς και της διενέργειας ιατρικής πράξης (t(629)=6.903, p<0,001) ή χειρουργικής  επέμβασης (t(628)=9.388, p<0,001). Αντίστοιχα, η διάρκεια νοσηλείας συσχετίστηκε  με την ηλικία (r=0.215, p<0,001), με τη διάγνωση κατάγματος (t=(627)=2.894, p<0,001), καθώς και με τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (t=(628)=3.500,  p<0,001).

Συμπεράσματα: Τα χαρακτηριστικά των ορθοπεδικών ασθενών και η θεραπευτική προσέγγιση αυτών αποτελούν σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες τόσο του κόστους όσο και της διάρκειας νοσηλείας.

 

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 4
Hits: 419 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 08-03-2023
Συγγραφείς: Δημητρούλα Μήτση , Ευάγγελος Φραδέλος , Μαρία Ζαφειροπούλου , Ανδρουλάκης Γεώργιος