Καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης μυοσκελετικών προβλημάτων στο νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία Χανίων και Ηρακλείου

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους εργαζομένων στη γη. Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή επαγγελματικής εξουθένωσης και ανικανότητας των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα σε Ευρώπη, Αμερική και Καναδά. Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική μελέτη είχε σκοπό να καταγράψει τη συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών προβλημάτων στο νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία των Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης, ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στην εμφάνιση μυοσκελετικών προβλημάτων, καθώς και να καταγραφούν οι γνώσεις των εργαζομένων σχετικά με τις σωστές στάσεις σώματος. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα ήταν μια μελέτη επιπολασμού και συγκεκριμένα μια συγχρονική μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ολλανδικό ερωτηματολόγιο ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό από διάφορες κλινικές και τμήματα των τριών μεγαλυτέρων νοσοκομείων της Κρήτης. Το δείγμα ήταν 528 νοσηλευτές όλων των βαθμίδων. Η έρευνα άρχισε τον Φεβρουάριο του 2012 και τελείωσε τον Μάρτιο του 2012. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (90,9%) εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο και ο μέσος χρόνος εργασίας τους ήταν 12,2±7,7 έτη. Ο επιπολασμός της αίσθησης του πόνου από τους νοσηλευτές ήταν υψηλότερος στον αυχένα (63,2%) και στην Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης-ΟΜΣΣ (57,9%). Οι νοσηλευτές της μελέτης εκτελούσαν τις ίδιες εργασίες παρουσιάζοντας στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εμφάνιση μυοσκελετικών προβλημάτων (p<0,001). Η αίσθηση πόνου στον αυχένα τον τελευταίο μήνα εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τις ώρες εργασίας την εβδομάδα και τα έτη εργασίας (p<0,05). Αντίθετα, κανένας δημογραφικός ή εργασιακός παράγοντας δεν συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με την εμφάνιση πόνου στην οσφυϊκή χώρα. Συμπεράσματα: Ο αυχένας και η ΟΜΣΣ αποτελούν τις ανατομικές περιοχές που καταπονούνται περισσότερο κατά την εκτέλεση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Ο πόνος στον αυχένα συσχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και τα έτη εργασίας. Οι άβολες στάσεις σώματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των νοσηλευτικών πράξεων φαίνεται ότι συντελούσαν στην εμφάνιση οσφυϊκού πόνου και πόνου στον αυχένα/ωμοπλάτη τον τελευταίο μήνα στους συμμετέχοντες στη μελέτη, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εμφάνισης οσφυϊκού πόνου και δημογραφικών ή εργασιακών χαρακτηριστικών.