Αξιοπιστία της Ελληνικής Έκδοσης του Ερωτηματολογίου “Pain SelfEfficacy Questionnaire” σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο

Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα έντονο το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τη διερεύνηση της διαχείρισης του πόνου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Σκοπός: Ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου Pain Self-Efficacy Questionnaire σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα του πληθυσμού αποτέλεσαν 50 ασθενείς (δείγμα ευκολίας) με ΧΝΝ που υποβάλλονταν σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης σε δύο Μονάδες Τεχνητού Νεφρού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου έως Ιουνίου του 2013, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών ήταν 100%. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 13.0. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε δύο φορές, σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Η ελληνική εκδοχή περιλαμβάνει τις 10 ερωτήσεις του αγγλικού πρωτοτύπου. Αποτελέσματα: Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν εξαιρετική (Cronbach’s alpha=0,98 και τις δύο φορές). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson και ο συντελεστής ICC έδειξαν εξαιρετικά υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο συμπληρώσεων του ερωτηματολογίου διαχείρισης του πόνου (r=0,997, p<0,001 και ICC=0,997, p<0,001). Συμπεράσματα: Το ερωτηματολόγιο Pain Self-Efficacy Questionnaire αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης της διαχείρισης του πόνου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ομάδες ασθενών. Επιπρόσθετα, η χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών υπό αιμοκάθαρση, καθώς και σε ασθενείς με νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε διαφορετικό πρόγραμμα θεραπείας (π.χ. περιτοναϊκή κάθαρση) αξιολογείται ως απαραίτητη.