Διερεύνηση Αντιλήψεων Αιμοκαθαιρομένων Ασθενών για τη Νόσο τους. Ο Ρόλος των Δημογραφικών και Κλινικών Χαρακτηριστικών

Οι αντιλήψεις που έχουν οι ασθενείς για τη νόσο τους, δηλαδή οι υποκειμενικές γνωστικές πεποιθήσεις των ασθενών σχετικά με τα συμ­πτώματα και την ασθένειά τους, έχει βρεθεί να σχετίζεται με διάφορες εκβά­σεις και παραμέτρους υγείας. Οι αντιλήψεις που έχουν οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σχετίζονται με τον αντίκτυπο που έχουν οι θεραπείες υποκα­τάστασης της νεφρικής λειτουργίας στη ζωή τους. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις αιμοκαθαιρομένων ασθενών σχε­τικά με τη νόσο τους. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 367 ασθενείς με ΧΝΝ που υποβάλλονταν σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης σε διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλή­ρωση της βραχείας κλίμακας αντιλήψεων για την ασθένεια (Illness Perception Questionnaire). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20, και με την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίες Pearson correlation και t­test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο ≤5%. Αποτελέσματα: Το συνολικό σκορ της Κλίμακας Αντιλήψεων για τη Νόσο ήταν 42,70 ±13,41, γεγονός που δείχνει ότι η πλειονότητα των ασθενών εμφανί­ ζει συνολικά αρνητική αντίληψη για τη νόσο. Αναλυτικότερα αρνητικότερη αντίληψη είχαν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (p<0.001), οι διαμένοντες στην ύπαιθρο (p=0,039), τα άτομα με αυξανόμενο αριθμό παιδιών (p=0,037), οι μη χριστιανοί (p=0,025), οι έχοντες συννοσηρότητα (p<0,001) και τα άτομα με σωματική επιβάρυνση (p<0,001). Συμπεράσματα: Οι αντιλήψεις των ασθενών με ΧΝΝ σχετίζονται με διάφορους κοινωνικοδημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες, όπως ηλικία, τόπος διαμονής, αριθμός παιδιών, θρήσκευμα, συννοσηρότητας και σωματική επιβάρυνση. Οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό κλινικής πρακτικής. Οι κα­τάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αρνητικής αντίληψης των ασθενών.