Διερεύνηση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή

Εισαγωγή: Η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυ- χία στη διαχείριση του λεμφοιδήματος. Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την εκπαίδευση των ασθενών στις διαδικασίες αυτοφροντίδας διαδραματίζουν οι νοσηλευτές.

Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο σχετικά με την πρόληψη και αντιμε- τώπιση του λεμφοιδήματος.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική, συγχρονική, περιγραφική μελέτη και μελέτη συσχέτισης με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου μέτρησης, με δείγμα ευκολίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Ελλάδος από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2020.Το δείγμα αποτέλεσαν 74 επαγ- γελματίες υγείας εκ των οποίων το 31,1% ιατροί, το 54,1% νοσηλευτές και το 12,2%φυσικοθεραπευτές, εργαζόμενοιστις χειρουργικές καιογκολογικές κλι- νικές του νοσοκομείου. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο“Breast Cancer Lymphedema Information and Knowledge Study (BC LINK)”που λαμβάνει τιμές από -5 η ελάχιστη έως 15 η μέγιστη.

Αποτελέσματα: Η μέση βαθμολογία των γνώσεων των συμμετεχόντων για το λεμφοίδημα ήταν μέτρια 8,14±2,47. Καλύτερη βαθμολογία εμφάνισαν οι ιατροί (p=0,001), οι έχοντες μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (p=0,002) και όσοι είχαν 5-10 έτη συνολική εμπειρία με ογκολογικούς ασθενείς (p=0,001).

Συμπεράσματα: Οισυμμετέχοντες είχαν μέτριο επίπεδο γνώσεων σχετικά μετο λεμφοίδημα. Το εκπαιδευτικό επίπεδο, η συνολική εμπειρία με ογκολογικούς ασθενείς και η ειδικότητα αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγο- ντες του επιπέδου των γνώσεων. Είναι απαραίτητη η εστίαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το λεμφοίδημα για όλους τους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιους ασθενείς.