Πολυνευρομυοπάθεια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παράγοντες κινδύνου, Πρόληψη και Αποκατά- σταση της Διαταραχής

Εισαγωγή: Η Πολυνευρομυοπάθεια της ΜΕΘ (CIPNM–Critical Illness Polyneuromyopathy) είναι μια επίκτητη αξονική εκφύλιση των κινητικών, αισθητικών και μυϊκών ινών που αναπτύσσεται στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας.

Σκοπός: Η επισήμανση των επιδημιολογικών  δεδομένων της CIPNM, των κυριότερων  παραγόντων κινδύνου  που οδηγούν στην εμφάνισή της, των επιπτώσεών της αλλά και των μεθόδων πρόληψης και αποκατάστασης των ασθενών που την αναπτύσσουν.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  των: PubMed, Google Scholar και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς που παραμένουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών θα αναπτύξουν τη CIPNM σε ποσοστό 49-84%. Κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η σήψη, η παρατεταμένη ακινησία, οι παρατεταμένα υψηλές τιμές σακχάρου, η χορήγηση κορτικοστεροειδών και νευρομυϊκών αποκλειστών. Συγκεκριμένη θεραπεία δεν υπάρχει και ο κυριότερος τρόπος πρόληψης είναι η αποφυγή των παραγόντων κινδύνου  που οδηγούν στην ανάπτυξη της διαταραχής.

Συμπεράσματα: Η Πολυνευρομυοπάθεια της ΜΕΘ είναι μια πολύ συχνή νευρομυϊκή διαταραχή με σημαντικές επιπτώσεις στους ασθενείς, όπως την παράταση του χρόνου νοσηλείας και την αύξηση της θνητότητας. Η πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών, αν είναι εφικτή, έχει εξαιρετική σημασία για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάρρωσή τους.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Hits: 5738 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 27-10-2022
Συγγραφείς: Αντώνιος Ν. Κεφαλιακός , Παύλος Μυριανθεύς