Εκτίμηση Εργασιακού Στρες Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού

Εισαγωγή: Το στρες, στον χώρο εργασίας, επηρεάζει τη σωματική και ψυχική ευεξία των επαγγελματιών υγείας, μειώνοντας την απόδοση και επηρεάζοντας αρνητικά τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωή τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της έντασης του στρες ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 185 άτομα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εργάζονταν στα Νοσοκομεία Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία» και στο ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» από τον Ιανουάριο του 2019 έως και τον Νοέμβριο του 2019. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση της Expanded Nursing stress scale. Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-22 και εφαρμόστηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες t-test και anova. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο< 0,05. Αποτελέσματα: Από τα 185 άτομα της μελέτης το 87,0% ήταν γυναίκες. Βοηθοί νοσηλευτών ήταν το 11,9% του δείγματος, νοσηλευτές ΤΕ το 37,8%, νοσηλευτές ΠΕ το 7,0%, ειδικευόμενοι ιατροί το 15,1% και ειδικευμένοι ιατροί το 28,1. Το 47,9% είχε παιδιατρική νοσηλευτική ειδικότητα, το 33,1% παιδιατρική και το 15,5 ειδικότητα παθολογίας. Η μέση τιμή της κλίμακας συνολικά ήταν 3,1±0,5 που σημαίνει αρκετά έως πολύ στρεσογόνο. Μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα συγκέντρωσαν και συνεπώς μεγαλύτερη ένταση στρες οι ΑΤΕΙ εκπαίδευσης p=0,007, οι έχοντες διευθυντική θέση p=0,013, και εκείνοι που κάνουν πρωινό ωράριο, p=0,015. Συμπέρασμα: Το στρες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εξαρτάται κυρίως από διάφορους εργασιακούς παράγοντες. Η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας συμβάλλει στη μείωση του εργασιακού στρες.