Παιδική Παχυσαρκία και Προσήλωση στη Μεσογειακή Διατροφή

Εισαγωγή: Η υψηλότερη προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει από την παχυσαρκία σε ενηλίκους, αλλά τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι ασαφή σε παιδιά και εφήβους. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του ΔΜΣ των παιδιών ηλικίας 5–16 ετών σε σχέση με τον βαθμό προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 500 παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 16 ετών που νοσηλεύονταν στο Γενικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Αθήνας «H Αγία Σοφία». Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση από τους γονείς αλλά και των παιδιών του ερωτηματολογίου KIDMED TEST questionnaire (Mediterranean Diet Quality Index) Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS 22.0. Εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία t-test, x2-test, anova και pearson correlation. Ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αποτελέσματα: Από τα 500 παιδιά, το 58,6% ήταν κορίτσια, ηλικίας 5–16 ετών (10,5±:3,3). Το 9,6% των παιδιών ήταν λιποβαρή, το 64,2% φυσιολογικού βάρους, το 17,2% υπέρβαρα και το 9% παχύσαρκα. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή (KIDMED) και του ΔΜΣ των παιδιών, (p=0,539). Μόνο το 21,6% είχε υψηλή προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή. Μεγαλύτερη περίμετρο μέσης είχαν τα αγόρια, p=0,016. Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση του ΔΜΣ των παιδιών με τον ΔΜΣ των γονιών, p<0,001, με τις ώρες απασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση και το ίντερνετ, p<0,001 και αρνητική συσχέτιση με το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, p=0,003. Επίσης, αρνητική συσχέτιση είχε ο ΔΜΣ των παιδιών με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, p<0,001. Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας είναι υψηλός και οι παράγοντες που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία είναι το οικογενειακό εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η έλλειψη άσκησης και η χαμηλή προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας θα πρέπει οι γονείς, τα σχολεία, οι κοινωνικοί φορείς και οι αρμόδιοι της υγείας να εκπαιδεύουν τα παιδιά στις επιλογές τροφίμων και να τα προτρέπουν σε τακτική σωματική άσκηση.