Κλινικοεπιδημιολογική Διερεύνηση Δηλητηριάσεων στην Παιδική Ηλικία

Οι δηλητηριάσεις μαζί με τα ατυχήματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας στην παιδική ηλικία. Στατιστικές μελέτες και επιδημιολογικές παρατηρήσεις έχουν δείξει, ότι παρά τις μείζονες μειώσεις σε μοιραία παιδιατρικά περιστατικά δηλητηρίασης, που έχουν επιτευχθεί σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, η ακούσια παιδική δηλητηρίαση παραμένει ένα μείζον θέμα στη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας και του είδους των δηλητηριάσεων στα παιδιά σε σύγκριση με διάφορους δημογραφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 860 παιδιά, ηλικίας 0 έως 14 χρόνων, τα οποία νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού», για δηλητηρίαση τη δεκαετία του 2010. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικό δελτίο καταγραφής. Αποτελέσματα: Από τα 860 παιδιά που πήραν μέρος στη μελέτη, ποσοστό 45% ήταν κορίτσια και 55% αγόρια, ηλικίας από 0 έως 14 χρόνων, μέσης ηλικίας 1,95±1,0 έτη. Από τη στατιστική ανάλυση δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο, αν και τα αγόρια υπερέχουν έναντι των κοριτσιών στις δηλητηριάσεις (p>0,05).Η ηλικιακή ομάδα 1-2 ετών λαμβάνει συχνότερα τσιγάρο (p<0,001) και στην ίδια ομάδα δίδονται συχνότερα πρώτες βοήθειες (p<0,001), αναζητείται γρηγορότερα ιατρική βοήθεια (p<0,001) και αντιμετωπίζονται συχνότερα με τη χορήγηση ενεργού άνθρακα και υδρική διούρηση (p<0,001). Τα παιδιά που διαμένουν στην Αθήνα συχνότερα κάνουν λήψη τσιγάρου (p<0,001), όπως επίσης στην ίδια ομάδα αναζητείται πιο γρήγορα ιατρική βοήθεια (p<0,001) και νοσηλεύονται για μικρότερο χρονικό διάστημα (p<0,001). Παιδιά γονιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παίρνουν συχνότερα τσιγάρο (p<0,05) τους παρέχονται συχνότερα πρώτες βοήθειες (p<0,05) και ζητείται γρηγορότερα ιατρική βοήθεια (p<0,05) Συμπέρασμα: Οι δηλητηριάσεις στα παιδιά στη χώρα μας είναι γενικά ήπιες, έχουν καλή έκβαση, ενώ η συχνότητά τους συνδέεται με τις γενικότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσής τους.