Η Επίδραση της Αεροβικής Άσκησης και της Πεζοπορίας στη Δομή και Λειτουργία του Ιπποκάμπου και στη Μνήμη

Εισαγωγή: Ο ιππόκαμπος είναι εν τω βάθει δομή του κροταφικού λοβού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση πληροφοριών και στη λειτουργία της μνήμης.

Σκοπός: Διερεύνηση της επίδρασης της αεροβικής άσκησης και της πεζοπορίας στη δομή και τη λειτουργία του ιπποκάμπου, καθώς και στην αξιολόγηση των αλλαγών που σημειώνονται σε γνωστικό και μνημονικό επίπεδο σε υγιείς ενηλίκους με οριοθετημένη ανασκόπηση (scoping review).

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών μελετών από το 2010–2019 στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus, με τη χρήση των όρων: “healthy-adults”, “aerobic-exercise”, “walking”, “hippocampus” και “memory”, ανεξάρτητα καθώς σε συνδυασμό αυτών. Τα κριτήρια ένταξης των άρθρων στην οριοθετημένη ανασκόπηση ήταν: (α) οι ενήλικοι υγιείς ηλικίας 19 ετών και άνω που εφαρμόζουν αεροβική άσκηση/και πεζοπορία, (β) οι τυχαιοποιημένες και μη κλινικές δοκιμές ως τύποι της μελέτης, (γ) 2010 έως 2019 ως χρονολογίες δημοσίευσης, (δ) τα Αγγλικά ως γλώσσα δημοσίευσης, (ε) μόνο πρωτογενείς μελέτες, (στ) άρθρα με πλήρες κείμενο.

Αποτελέσματα: Το σύνολο των άρθρων που βρέθηκαν αρχικά ήταν 87. Με την εφαρμογή του PICOS ο αριθμός των άρθρων που εντάχθηκαν στη μελέτη ήταν 22. Από την ανάλυση των μελετών βρέθηκε ότι η άσκηση είναι αποτελεσματική στην αναστροφή της απώλειας όγκου του ιπποκάμπου ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Η αεροβική άσκηση θεωρείται νευροπροστατευτική και λειτουργεί ενισχυτικά τόσο στη γνώση όσο και στην αύξηση του εγκεφαλικού όγκου. Επίσης η σωματική δραστηριότητα που δεν απαιτεί φυσική άσκηση, όπως είναι η πεζοπορία μπορεί επίσης να συσχετιστεί με γνωστικά οφέλη για την υγεία.

Συμπεράσματα: Η αεροβική άσκηση λειτουργία του ιπποκάμπου και της μνήμης αλλά και στη συνολική εγκεφαλική λειτουργία σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ωθούν τον πληθυσμό σε έναρξη οποιασδήποτε σωματικής άσκησηςλαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Hits: 10583 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 09-03-2022
Συγγραφείς: Αναστασία Στεργιώτη , Μαρία Καλαφάτη