Οσφυαλγία και Ισχιαλγία στο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Η οσφυαλγία και η ισχιαλγία του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε πολλές χώρες και οφείλεται σε πολλούς ατομικούς, ψυχοκοινωνικούς και επαγγελματικούς παράγοντες. Σκοπός: Η καταγραφή του προβλήματος της οσφυαλγίας και της ισχιαλγίας σε νοσηλευτικό προσωπικό. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 430 νοσηλευτές παθολογικών και χειρουργικών τμημάτων, εντατικών μονάδων και χειρουργείων, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήθηκε το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο «Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire», το οποίο εκτιμά κυρίως την ένταση του πόνου. Αρχικά, έγινε μετάφραση και διαπολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα. Διενεργήθηκε πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου σε 12 άτομα και στη συνέχεια διανεμήθηκε στο δείγμα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2011 με καθολική ανταπόκριση. Για τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής ενώ για τη διερεύνηση σχέσεων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της επαγωγικής στατιστικής (συντελεστής συσχέτισης Spearman) σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. Αποτελέσματα: Το 78% των νοσηλευτών του δείγματος δήλωσε ότι ταλαιπωρείται από οσφυαλγία και το 53% αυτών και από ισχιαλγία. Ανιχνεύθηκε θετική, πολύ ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ βαθμού ανικανότητας και διάρκειας ενοχλημάτων (rho=0,734, p <0,001). Θετική και ισχυρή ήταν η συσχέτιση μεταξύ βαθμού ανικανότητας και προϋπηρεσίας (rho=0,601, p <0,001) ενώ μέτριας εντάσεως και θετική ήταν η συσχέτιση μεταξύ ηλικίας των νοσηλευτών και χρονικής διάρκειας των μυοσκελετικών προβλημάτων (rho=0,326, p <0,001). Συμπεράσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό εμφανίζει αυξημένη συχνότητα οσφυαλγίας και ισχιαλγίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι νοσηλευτές του δείγματος προτείνουν τις προσλήψεις προσωπικού, την εκπαίδευση σχετικά με την εργονομία και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Τέλος, περαιτέρω έρευνα στην ελληνική πραγματικότητα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη όπως εκπόνηση στοχευμένων διερευνητικών μελετών για την καλύτερη κατανόηση της ειδικότερης γενεσιουργίας του φαινομένου καθώς και επιπρόσθετων συγκριτικών μελετών αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόληψης της οσφυαλγίας και ισχιαλγίας στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Hits: 544 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2013
Συγγραφείς: Αντιγόνη Φουντούκη , Δημήτριος Θεοφανίδης