Διερεύνηση των Γνώσεων για την Αρτηριακή Υπέρταση Ατόμων στην Κοινότητα και Επίδραση των Κοινωνικοδημογραφικών Παραγόντων

Εισαγωγή: Η Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) είναι μία από τις πιο κοινές μη μεταδοτικές χρόνιες ασθένειες, με αυξανόμενο επιπολασμό, παρά την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, αποτελώντας μεγάλη πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων για την ΑΥ στην κοινότητα και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα ευκολίας της μελέτης αποτέλεσαν 238 άτομα, τα οποία επισκέφτηκαν Κέντρα Υγείας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης του Επιπέδου Γνώσεων για την Υπέρταση (HK-LS) που λαμβάνει τιμές από 0–22. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (58,4%), η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα ήταν αυτή των 60 ετών (37,4%), οι περισσότεροι ήταν έγγαμοι (65,5%), ενώ σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο το 29% είχε ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 33,2% τη δευτεροβάθμια και το 37,8% την τριτοβάθμια. Η κατανομή της συνολικής βαθμολογίας του δείγματος κατέδειξε σχετικά υψηλό επίπεδο γνώσης με τιμή 17,65±2,52. Σημαντική θετική επίδραση στη συνολική μέση βαθμολογία της HK-LS φάνηκε να έχουν οι εργαζόμενοι έναντι ανέργων/συνταξιούχων (p=0,040) και η ηλικιακή ομάδα 50–59 ετών (p=0,010). Επίσης, θετική επίδραση στις βαθμολογίες του ερωτηματολογίου είχαν η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού αρτηριακής υπέρτασης (p=0,001) και καρδιαγγειακών νοσημάτων (p=0,040), ενώ φάνηκε ότι το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος και το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν τη συνολική βαθμολογία (p>0,05). Η πολλαπλή παλινδρόμηση έδειξε ότι οι παράγοντες του μοντέλου εξηγούν το 13% της μεταβλητότητας, ωστόσο δεν βρέθηκε ότι κάποιος παράγοντας από τους αναφερόμενους επηρεάζει τις συνολικές γνώσεις για την υπέρταση σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Συμπεράσματα: Αν και το μέσο επίπεδο γνώσης βρέθηκε σχετικά υψηλό για το σύνολο του δείγματος, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι οι νεότερες ηλικίες χωρίς οικογενειακό ιστορικό ΑΥ εμφάνισαν σχετικά χαμηλότερες τιμές γνώσεων και ενδεχομένως να πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, με στόχο την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την υγεία.