Πηγές Πληροφόρησης Επαγγελματιών Υγείας και Ογκολογικών Ασθενών Δομές και Υπηρεσίες Υποστήριξης

Η αύξηση του αριθμού των ογκολογικών ασθενών τα τελευταία χρόνια, λόγω της βελτίωσης των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων και η μείωση των ημερών νοσηλείας, που ωθεί τη φροντίδα σε δομές βραχείας νοσηλείας, έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα και τις ανάγκες πληροφόρησης. Η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ασθενών με καρκίνο αποτελεί σημείο έντονου προβληματισμού των ογκολογικών νοσηλευτών διεθνώς. Η συστηματική, τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση συνδέεται με την καλύτερη κατανόηση της φύσης της ασθένειας, με την αύξηση της αυτονομίας του ασθενούς, μέσω της ενεργούς συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, με τη συμμόρφωση με το πλάνο φροντίδας, με τη μείωση του άγχους και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, οι πληροφοριακές ανάγκες συχνά παραμένουν ανικανοποίητες σε όλο το φάσμα της νόσου, επιτεινόμενες από το γεγονός ότι οι ογκολογικοί ασθενείς επιζητούν, αλλά και δικαιούνται, όλο και περισσότερη ενημέρωση. Παράγοντες που επηρεάζουν την επαρκή πληροφόρηση των ασθενών αποτελούν η έλλειψη δομημένης πληροφόρησης με τη χρήση εκπαιδευτικού/πληροφοριακού υλικού, η έλλειψη γνώσης για την πλήρη εικόνα της νόσου που περιπλέκεται από πολιτισμικούς παράγοντες και η ανεπαρκής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε επικοινωνιακές τεχνικές. Οι επαγγελματίες υγείας, οι επιστημονικές εταιρείες, οι σύλλογοι εθελοντών και άλλοι φορείς, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της πληροφόρησης ως απαραίτητο στοιχείο του σχεδίου φροντίδας, έχουν συμβάλλει στη ευρύτερη διαθεσιμότητά της μέσω εντύπων, φυλλαδίων, οδηγών καλής πρακτικής, ιστοσελίδων και άλλων ανάλογων πρακτικών. Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και η περιγραφή δομών και υπηρεσιών υποστήριξης ογκολογικών ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 1447 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Θεοχάρης Ι. Κωνσταντινίδης , Ουρανία Γκοβίνα