Γνώσεις και Στάσεις Φοιτητριών, Ηλικίας 18-25 Ετών για τον Ιό ΗPV

Η επίπτωση της HPV (Human Papilloma Virus) λοίμωξης -κύριας αιτίας πρόκλησης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας- είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεα- ρές γυναίκες, ηλικίας 18-25 ετών. Το 10-39% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών, ειδικά των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών θα μολυνθούν με τους υψηλού κινδύνου τύπους του ιού ΗPV, σε κάποια χρονική στιγμή, ενώ >70% θα έρθουν σε επαφή με τον ιό κάποια χρονική στιγμή στη ζωή τους. Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης φοιτητριών 18-25 ετών για τον ιό ΗPV και η εκτίμηση της στάσης τους για τις μεθόδους πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2012 έως το Φεβρουάριο του 2013 στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Αθήνας και στο δείγμα συμμετείχαν οικειοθελώς 714 φοιτήτριες, ηλικίας 18-25 ετών. Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο, δομημένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε για τους σκοπούς της μελέτης. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17. Αποτελέσματα: Το 4,5% των φοιτητριών γνώριζε όλους τους τρόπους μετάδοσης του ιού ΗPV και το 15,9% όλα τα μέσα προφύλαξης. Το 51,1% του δείγματος γνώριζε ότι η δοκιμασία κατά Παπανικολάου (test PAP) αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για την HPV-λοίμωξη. Σχεδόν το 50% των φοιτητριών είχε υποβληθεί σε test PAP και από αυτές περίπου το 18% δήλωσαν μη φυσιολογικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ενώ το 48,2% γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου, το ποσοστό εμβολιασμού για τον ιό HPV ήταν πολύ χαμηλό (11,3%). Συμπεράσματα και συστάσεις: Διαπιστώθηκε εξαιρετικά ελλιπής γνώση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον ιό HPV. Οι μισές περίπου φοιτήτριες είχαν επαρκή γνώση για το test PAP και τον εμβολιασμό κατά της HPV-λοίμωξης, αλλά το ποσοστό εμβολιασμού ήταν πολύ μικρό. Απαιτείται πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητριών από τους επαγγελματίες υγείας για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας από την HPV-λοίμωξη.