Η Επίδραση του Βαθμού της Εξάρτησης από τη Νικοτίνη στην Καπνιστική Κατάσταση των Γυναικών κατά την Εγκυμοσύνη και στην Επιτυχία Διακοπής του Καπνίσματος

Εισαγωγή: H δυσκολία των εγκύων καπνιστριών να διακόψουν το κάπνισμα επηρεάζεται από πολλούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Φαίνεται όμως ότι πολύ σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για την επιτυχία της διακοπής του καπνίσματος έχει ο βαθμός εξάρτησης από τη νικοτίνη. Θα πρέπει επομένως η εξάρτηση στη νικοτίνη να διερευνάται διεξοδικά και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων μέτρησης και του βαθμού της εξάρτησης αυτής. Δίνεται έτσι η δυνατότητα της εξατομικευμένης προσαρμογής, ανάλογα με το αποτέλεσμα της παρέμβασης, η οποία θα παρασχεθεί σε κάθε έγκυο καπνίστρια. Σκοπός: Η διερεύνηση, μέσω συστηματικής ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας, της επίδρασης του βαθμού της εξάρτησης στη νικοτίνη στην καπνιστική κατάσταση των γυναικών κατά την εγκυμοσύνη, καθώς και στην επιτυχία διακοπής του καπνίσματος. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Scopus, με τη χρήση των ακόλουθων λέξεων-κλειδιών: “smoking”, “pregnant”, “nicotine addiction”, “fagerstrom” μεμονωμένων και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τα κριτήρια ένταξης για την ανασκόπηση των άρθρων ήταν τα ακόλουθα: (α) έρευνες δημοσιευμένες κατά τα τελευταία 10 χρόνια, (β) πρωτογενείς έρευνες, (γ) έρευνες δημοσιευμένες στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, (δ) το δείγμα να αποτελείται από ενηλίκους. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αρχικά αναγνωρίστηκαν συνολικά 101 μελέτες, από τις οποίες τελικά επιλέχθηκαν 4. Από την ανάλυση των μελετών βρέθηκε ότι οι έγκυες καπνίστριες οι οποίες έχουν αυξημένο ποσοστό εξάρτησης από τη νικοτίνη είναι ουσιαστικά και αυτές οι οποίες συνεχίζουν να καπνίζουν καθημερινά κατά την εγκυμοσύνη και ταυτόχρονα αυτές που αρνούνται σε μεγαλύτερο βαθμό να αποδεχτούν ότι το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να επιφέρει μεγάλους κινδύνους τόσο για τις ίδιες όσο και για το έμβρυό τους. Παράλληλα, μετρώντας τον βαθμό της εξάρτησης στη νικοτίνη με τα εργαλεία μέτρησης που διαθέτουμε σήμερα, μπορούμε να προβλέψουμε καταρχάς την καπνιστική κατάσταση, αλλά και το ποσοστό επιτυχίας της διακοπής του καπνίσματος, όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε μακροπρόθεσμα την περίπτωση υποτροπής. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα από τη χρήση εργαλείων υπολογισμού της εξάρτησης στη νικοτίνη όπως οι κλίμακες: “six-item Fagerström Test for Cigarette Dependence (FTCD)”, “Heaviness of Smoking Index (HSI)” και “five-item Cigarette Dependence Scale (CDS-5)”, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ώστε να υιοθετηθεί ένα εξατομικευμένο πλάνο διακοπής καπνίσματος σε κάθε έγκυο καπνίστρια, το οποίο θα ανταποκρίνεται αφενός στον βαθμό εξάρτησης στη νικοτίνη και αφετέρου στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκύου.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Hits: 888 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 11-02-2021
Συγγραφείς: Αθηνά Διαμάντη , Αντιγόνη Σαραντάκη , Αικατερίνη Λυκερίδου