Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σε Σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία

Τα καλά οργανωμένα συστήματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ξεκίνησαν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας και στρατηγικής ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η σύγκριση της ΠΦΥ ανάμεσα στην Ελλάδα, το Η. Βασίλειο και την Ολλανδία, αναλύοντας τη δομή, τη διαδικασία και τις εκροές τους, βάσει της προσέγγισης που πρότειναν οι Kringos et al το 2010. Yλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ηλεκτρονική συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω του pubmed, καθώς και επίσημων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πηγών πληροφόρησης. Διεξάχθηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2016 και του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και λέξεις ευρετηρίου αποτέλεσαν η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η Ελλάδα, το Η. Βασίλειο, η Αγγλία και η Ολλανδία. Τα κριτήρια επιλογής μιας μελέτης για την ανασκόπηση ήταν η συσχέτιση με το θέμα και η δημοσίευσή της εντός της τελευταίας πενταετίας και τελικά το μέγεθος του δείγματος ανήλθε στα 130 άρθρα και βιβλία. Αποτελέσματα: Στην Ελλάδα, κατόπιν των πρόσφατων ατελέσφορων προσπαθειών αναδιαμόρφωσης του τομέα της υγείας και της ΠΦΥ, η διακυβέρνηση της τελευταίας κρίνεται κατακερματισμένη. Οι γενικές οικονομικές συνθήκες είναι δυσχερείς. Η ΠΦΥ παρουσιάζει ανεπάρκεια σε όλες τις διαστάσεις της. Όμως, η παρούσα περίοδος αποτελεί κατάλληλη στιγμή για την έναρξη μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης, που θα κατευθύνεται και στη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦ). Στο Η. Βασίλειο, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, κατόπιν των μεταρρυθμίσεων, που ολοκληρώθηκαν στα τέλη 2014 - αρχές 2015, δείχνουν να λειτουργούν αρκετά καλά, δεδομένων των χαμηλών επιπέδων χρηματοδότησής τους. Βασίζονται στο “gate-keeping” των γενικών ιατρών (ΓΙ). Καινοτομίες τους αποτελούν η παραχώρηση διευρυμένων αρμοδιοτήτων στους νοσηλευτές και το “commissioning” Υπηρεσιών Υγείας (ΥΥ) από τους ΓΙ. Στην Ολλανδία, έχουν, επίσης, σημειωθεί πρόσφατες μεταρρυθμίσεις. Καινοτομίες που προστέθηκαν στον παραδοσιακό θεσμό του ΓΙ και του "gatekeeping", αποτέλεσαν η καθολική κάλυψη από την ιδιωτική ασφάλιση, η οικοδόμηση της ομάδας ΠΦ, η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών βάσει κατευθυντήριων γραμμών, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και ψηφιοποιημένης πληροφορίας. Έτσι, οικοδομήθηκε ένα ισχυρό, ποιοτικό και αποδοτικό σύστημα ΠΦ. Συμπεράσματα: Η Ολλανδία και το Ην. Βασίλειο διαθέτουν ισχυρά συστήματα ΠΦΥ και μπορούν να παράσχουν στην Ελλάδα πολύτιμη εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία σχετικά με αυτήν.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Hits: 624 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-04-2020
Συγγραφείς: Θεανώ Καλαούζη , Ελένη Κορνάρου