Ο Ρόλος του Ειδικού Συμβούλου (Manager) και Προτεινόμενες Παρεμβάσεις-Στόχοι για τον Εκσυγχρονισμό του Υγειονομικού Συστήματος

Η κατακερματισμένη και συγκεντρωτική δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη του ρόλου του ειδικού συμβούλου που θα σχεδιάζει και θα προγραμματίζει στόχους, οι οποίοι με τη χρήση των κατάλληλων διοικητικών εργαλείων θα βγάλουν την υγειονομική κατάσταση της Ελλάδας από το τέλμα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: (α) η παρουσίαση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ειδικού συμβούλου στον τομέα της υγείας, (β) η ανάλυση προτεινόμενων στόχων στον τομέα της υγείας και (γ) η ανάλυση διοικητικών εργαλείων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων με γνώμονα τη βελτίωση της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Yλικό και Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη σύγχρονη αναζήτηση ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων της τελευταίας δεκαετίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline OvidSP, Cinahl, PubMed publisher και Google Scholar. Αποτελέσματα: Μία νέα θέση ευθύνης, αυτή του ειδικού συμβούλου υγείας, έχει δημιουργηθεί από την υπάρχουσα κατάσταση στον υγειονομικό τομέα, όπου πρέπει να γνωρίζει τη δομή της επιχειρησιακής ανάλυσης, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων και τον εσωτερικό έλεγχο των μονάδων υγείας. Επιπλέον, αναλύονται τρεις στόχοι που θα μπορούσαν, εν δυνάμει, να αλλάξουν το χαοτικό περιβάλλον της υγείας και είναι: (α) η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, (β) η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και (γ) η ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων με τη χρήση των αντίστοιχων διοικητικών εργαλείων της Data Envelopment Analysis, του Balanced Scorecard και των logistics. Συμπεράσματα: Η νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα της υγείας επιτάσσει τη θέσπιση του ρόλου του ειδικού συμβούλου υγείας που θα προγραμματίζει, καινοτόμες πρακτικές με τη βοήθεια διοικητικών εργαλείων τα οποία θα συντελέσουν στη βελτίωση της ποιότητας, της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των μονάδων υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Hits: 719 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-04-2020
Συγγραφείς: Άννα Πατσοπούλου