Τραυματισμοί από Αιχμηρά Αντικείμενα στους Επαγγελματίες Υγείας: Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Οι τραυματισμοί από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα είναι οι πιο κοινοί τραυματισμοί ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας. Ετησίως, πάνω από 385.000 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας έχουν μια εμπειρία με τραυματισμό από βελόνα ή αιχμηρά αντικείμενα με άμεσο επακόλουθο την έκθεσή τους σε ανθρώπινο αίμα και σωματικά υγρά. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η μελέτη των ατυχημάτων από βελόνα ή αιχμηρά αντικείμενα στους επαγγελματίες υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια συστηματική και σκόπιμη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αφορά στους τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα στους επαγγελματίες υγείας. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με τέσσερεις λέξεις ευρετηρίου: επαγγελματική έκθεση, τραυματισμός από βελόνες, τραυματισμοί από αιχμηρά αντικείμενα, εργαζόμενοι υγειονομικής περίθαλψης, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων "Pubmed" και "Cinahl". Από τα 642 ανακτημένα άρθρα επιλέχθηκαν τελικά τα 17 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των τραυματισμών καταγράφονται κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης, κατά την επανατοποθέτηση του καπακιού στη βελόνα μετά τη χρησιμοποίησή της, κατά την απόρριψη της βελόνας στα ειδικά κίτρινα κυτία και κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων, ενώ το πιο συχνό σημείο τραυματισμού είναι τα χέρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών παρατηρήθηκε στον θάλαμο του ασθενούς, στα ΤΕΠ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στο χειρουργείο και το μικρότερο ποσοστό καταγράφεται στο εργαστήριο. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας, το κυκλικό ωράριο με τις συνεχόμενες βάρδιες λόγω της έλλειψης προσωπικού και η επαγγελματική εξουθένωση είναι καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού από βελόνα ή αιχμηρά αντικείμενα. Συμπεράσματα: Η πρόληψη των ατυχημάτων από αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας, το κυκλικό ωράριο με τις συνεχόμενες βάρδιες λόγω της έλλειψης προσωπικού και η επαγγελματική εξουθένωση είναι καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού από βελόνα ή αιχμηρά αντικείμενα.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Hits: 930 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2017
Συγγραφείς: Άννα Πατσοπούλου , Χρήστος Αγναντής