Στάση και Γνώση των Φοιτητών Νοσηλευτικής Απέναντι στη Δωρεά και Μεταμόσχευση Ιστών και Οργάνων

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανόν οφείλεται στην υπάρχουσα ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη δωρεά οργάνων στο γενικό πληθυσμό. Οι επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα οι νοσηλευτές καλούνται να συμβάλλουν στην ανατροπή αυτής της κατάστασης, μέσω ενημέρωσης του πληθυσμού. Σκοπός: Η εκτίμηση της στάσης και της γνώσης των φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στη δωρεά ιστών και οργάνων. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν πρωτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Αθηνών. Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 28 ερωτήσεις, βασισμένο στη διεθνή βιβλιογραφία. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 και την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας x2-test. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο (p<0,05). Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 276 φοιτητές (59 άνδρες, 217 γυναίκες). Η μέση ηλικία ήταν 20 ± 2έτη. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90,5%) είχε θετική στάση απέναντι στη δωρεά ιστών και οργάνων, το 63,9% δήλωσε επιθυμία να γίνει δωρητής, ενώ μόλις το 2,2% είχε κάρτα δωρητού. Ο φόβος εμπορευματοποίησης αποτέλεσε τη σπουδαιότερη αιτία για την οποία οι φοιτητές δε θα δώριζαν όργανα για μεταμόσχευση. Το 19,9% των πρωτοετών φοιτητών δε γνώριζε τη διαφορά μεταξύ του εγκεφαλικού θανάτου και της φυτικής κατάστασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους τεταρτοετείς ήταν 10,1% (p=0,028). Επίσης, το 61,6% των πρωτοετών και το 38,8% των τεταρτοετών φοιτητών δε γνώριζαν την ύπαρξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (p=0,001). Συμπεράσματα: H πλειοψηφία των φοιτητών είχε θετική στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων, ωστόσο δεν είχε κάρτα δωρητή, καθώς ο φόβος εμπορευματοποίησης ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Οι μισοί σχεδόν φοιτητές συμφωνούσαν με τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι πολίτες είναι εν δυνάμει δότες οργάνων εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο. Οι γνώσεις των φοιτητών απέναντι στις μεταμοσχεύσεις φαίνεται να είναι ελλιπείς. Μόνο οι ενημερωμένοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να πείσουν το ευρύ κοινό για την αναγκαιότητα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων.