Γνώσεις και Πεποιθήσεις Γυναικών Αναπαραγωγικής Ηλικίας με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου σε Θέματα Σχετιζόμενα με την Αναπαραγωγή

Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΙΦΝΕ) προσβάλλει γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Το επίπεδο γνώσεων και οι πεποιθήσεις σε θέματα σχετιζόμενα με την αναπαραγωγή χρήζουν διερεύνησης μεταξύ γυναικών που επιθυμούν να κυοφορήσουν. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της γνώσης και των πεποιθήσεων γυναικών με ΙΦΝΕ αναπαραγωγικής ηλικίας σε θέματα σχετιζόμενα με την αναπαραγωγή. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2016 με δειγματοληψία ευκολίας σε νοσοκομείο των Αθηνών. Στη μελέτη συμμετείχαν 82 γυναίκες. Το 54,9% των ασθενών έπασχε από νόσο Crohn και 45,1% από ελκώδη κολίτιδα. Η γνώση εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο Crohn’s and Colitis Pregnancy Knowledge Score (CCPKnow) και οι πεποιθήσεις με ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 23 ερωτήσεις κατάλληλα δομημένο για την παρούσα μελέτη. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test και anova. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p≤0,05. Αποτελέσματα: Το επίπεδο γνώσεων ήταν χαμηλό, επαρκές, καλό και πολύ καλό σε ποσοστό 63,4%, 22%, 11% και 3,7% αντιστοίχως. Το κυριότερο έλλειμμα γνώσης σχετιζόταν με τη γονιμότητα με ποσοστό 64,7% να απαντά λανθασμένα σε όλα τα ερωτήματα. 41,5% των συμμετεχόντων απαντούσε σωστά σε τουλάχιστον 2 από τις 5 ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής και 40,2% είχε άγνοια για την κληρονομικότητα της νόσου. Υψηλότερο CCPKnow σκορ σχετιζόταν με το επίπεδο εκπαίδευσης (τριτοβάθμια 7,37 vs δευτεροβάθμιας 5,08, p<0.05) και τη χρήση βιολογικών παραγόντων(6,86 vs 4,69, p<0,05). Το 60,9% διαφωνούσε με την άποψη ότι μια γυναίκα είναι λιγότερο πιθανό να κυοφορήσει λόγω της ΙΦΝΕ. Υψηλό ποσοστό θεωρούσε σημαντική τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής κατά την προσπάθεια εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της κύησης (75,5% και 78% αντιστοίχως). Το 59,7% πίστευε πως η θεραπεία συντήρησης πρέπει να συνεχίζεται κατά την εγκυμοσύνη. Το 64,6% των γυναικών θεωρούσαν πως ο θηλασμός πρέπει να αποφεύγεται όταν γίνεται χρήση συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής. Πάνω από το 80% φαίνεται να ανησυχούσε για την επίδραση της ΙΦΝΕ στην κύηση και την κληρονομικότητα της νόσου. Χαμηλότερο σκορ στο CCPKnow σχετίστηκε με τις πεποιθήσεις πως μια γυναίκα πρέπει να σταματήσει τη λήψη οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής σχετιζόμενης ή μη με την ΙΦΝΕ και να ανεχθεί τα συμπτώματα ώστε να προστατευτεί το έμβρυο. Τέλος, χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετίστηκε με την άποψη πως ο θηλασμός είναι απαγορευτικός για μια γυναίκα με ΙΦΝΕ ακόμη και αν δεν λαμβάνει κάποιο σκεύασμα για την ΙΦΝΕ (p<0,05). Συμπεράσματα: Οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες εμφάνιζαν χαμηλό επίπεδο γνώσεων. Οι πεποιθήσεις επηρέαζαν το συνολικό σκορ της γνώσης. Η εκπαίδευση γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας ενδεχομένως να μετριάσει το έλλειμμα γνώσεων και τις πεποιθήσεις γυναικών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.