Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο σε Νεαρούς Ενηλίκους. Υπάρχει Πραγματικά; Ευρήματα από μια Αναδρομική Μελέτη

Εισαγωγή: Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) στους νέους σε ηλικία ενηλίκους είναι εξαιρετικά σπάνια, έχουν μελετηθεί ελάχιστα και υποεκτιμάται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Σκοπός: Να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, να προσδιοριστούν οι παράγοντες κινδύνου τους για στεφανιαία νόσο, καθώς και να συσχετιστούν με ευρήματα στεφανιαίων αγγειογραφιών. Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα αναδρομική μελέτη σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα αρχεία νοσηλευόμενων ασθενών επαρχιακής καρδιολογικής κλινικής. Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς κάτω των 40 ετών, που νοσηλεύτηκαν σε μια χρονική περίοδο τεσσάρων ετών και καταγράφηκαν οι παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου τους, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της στεφανιογραφίας τους. Αποτελέσματα: 1.004 ασθενείς με μέση ηλικία 68,3 έτη (SD: 12,84 έτη) νοσηλεύτηκαν με ΟΣΣ. 18 νέοι σε ηλικία ασθενείς, πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου και συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. Η μέση ηλικία τους ήταν 35,6 έτη (SD: 3,3 έτη) και οι περισσότεροι ήταν άνδρες (72,2%). Οι μισοί (9 ασθενείς/50%) νοσηλεύτηκαν με STEMI, 3 ασθενείς (16,7%) με NSTEMI και 6 ασθενείς (33,3%) με ασταθή στηθάγχη. Από τους συμμετέχοντες ασθενείς, 15 ασθενείς (83,3%) ήταν καπνιστές, ενώ μόνο ένας από αυτούς είχε διαγνωσμένη στεφανιαία νόσο. Ο ίδιος ασθενής είχε ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, ενώ ιστορικό δυσλιπιδαιμίας εμφάνιζαν 5 ασθενείς (27,8%) και έξι (33,3%) είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Στεφανιογραφία πραγματοποιήθηκε σε 15 ασθενείς (83,3%), ενώ έξι ασθενείς (33,3%) βρέθηκαν με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες. Συμπέρασμα: Τα ΟΣΣ αποτελούν σπάνια αιτία νοσηλείας σε νέους ασθενείς ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπονται. Οι παράγοντες κινδύνου δεν συσχετίζονται με τον τύπο του ΟΣΣ ή με τα ευρήματα στεφανιογραφίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διεγνώσθη νόσος ενός αγγείου ή φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.