Επίπτωση της Xορήγησης Πρωτεΐνης, στην Ποιότητας Ζωής (HRQoL) Σαρκοπενικών Πασχόντων

Η Σαρκοπενία αποτελεί έναν γηριατρικό γίγαντα και συγκαταλέγεται μεταξύ των γηριατρικών συνδρόμων με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μαζί με την ακινησία και την αστάθεια. Παρουσιάζεται στο 5% με 13% των ατόμων με ηλικία πάνω από 60 ετών και στο 50% των ατόμων πάνω από 80 ετών. Σκοπός: Να διερευνηθούν μεταβολές που επιφέρει η χορήγηση πρωτεΐνης, στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQoL), σε σαρκοπενικούς πάσχοντες. Υλικό και Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκε βιβλιογραφία άρθρων αγγλικής γλώσσας από τον Απρίλιο του 2013 έως και τον Απρίλιο του 2018, τα οποία ήταν ηλεκτρονικά διαθέσιμα στο pubmed. Oι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνδυασμοί των λέξεων “Health-Related Quality of Life”, HRQoL, “Quality of Life”, QoL, protein, amino acids, supplements, sarcopenia, muscle loss ή muscular atrophy. Αποτελέσματα: Η άμεση επίπτωση της παρουσίας αυτού του συνδρόμου είναι η δυσανάλογη απώλεια μάζας σε σχέση με την ηλικία και έχει άμεσες επιπτώσεις στην κινητικότητα του ατόμου όπως και έμμεσες επιπλοκές που έχουν σχέση με κατάγματα από πτώση. Οι επιπτώσεις τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον είναι σημαντικές αφού επηρεάζει τον όλο τρόπο ζωής και συνηθειών του. Παράλληλα το οικονομικό βάρος του συστήματος υγείας είναι σημαντικό έχοντας αγγίξει το 1,5% του εθνικού προϋπολογισμού για την υγεία στις ΗΠΑ. Με κύριο γνώμονα τη γνωστοποίηση της σοβαρότητας και της αυξητικής τάσης εκδήλωσης της σαρκοπενίας, πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών των τελευταίων 5 ετών μεταξύ σαρκοπενικών ατόμων για την εξέταση της προόδου και τυχόν μεταβολών στα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εξεταζόμενες έρευνες έδειξαν βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα αλλά όχι αύξηση της μυϊκής μάζας ούτε της ποιότητας ζωής τους. Συμπέρασμα: Η συμβολή της χορήγησης πρωτεΐνης δεν μπόρεσε να δείξει κάποια βελτίωση στην αντιμετώπιση της σαρκοπενίας ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε η έλλειψη κοινών ορισμών, μετρήσεων και πρωτοκόλλων έρευνας για τη σαρκοπενία.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Hits: 345 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2019
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Ίτσιος , Δημήτριος Παπαδόπουλος , Παρασκευή Αρκομάνη