Η Διερεύνηση των Αντιλήψεων των Νοσηλευτών και των Ασθενών με Καρκίνο Σχετικά με την Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Καρκίνο

Η ποιότητα ζωής είναι μια υποκειμενική πολυδιάστατη έννοια που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι νοσηλευτές και οι ασθενείς με καρκίνο έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ο σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της διαφοράς των αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα και των ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αντιλήψεις. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 50 ζεύγη νοσηλευτών-ασθενών από 2 μεγάλα νοσοκομεία σε μεγάλη πόλη της Βορείου Ελλάδος. Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους νοσηλευτές περιελάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία καθώς και την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου WHOQoL-BREF. Το ερωτηματολόγιο που αφορούσε στους ασθενείς αποτελείτο από τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και το ερωτηματολόγιο WHOQoL-BREF. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων βαθμολογιών των ασθενών και νοσηλευτών στις υποκλίμακες Σωματική υγεία [t(49)=3,66, p=0,001], Ψυχική υγεία [t(49)=4,26, p<0,001] και περιβάλλον [t(49)=3,08, p=0,003], όπου οι νοσηλευτές εκτιμούσαν ως χαμηλότερη την ποιότητα ζωής των ασθενών τους σε σχέση με τους ασθενείς τους. Οι βοηθοί νοσηλευτών είχαν μεγαλύτερη διαφορά στις βαθμολογίες της ποιότητας ζωής από τους ασθενείς σε σχέση με τους νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην υποκλίμακα κοινωνικές σχέσεις (U=168,00, p=0,01). Από την ανάλυση συσχέτισης βρέθηκε μία ασθενής αλλά στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους ασθενείς και τη διαφορά στις βαθμολογίες στην υποκλίμακα σωματική υγεία (rs=0,30, p=0,04). Συμπεράσματα: Υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ των ασθενών και του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το επίπεδο εκπαίδευσης των νοσηλευτών καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε προκειμένου να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο είναι παράγοντες που επηρεάζουν αντιλήψεις τους.