Εφαρμογή της Κλίμακας NAS σε ΜΕΘ Ενηλίκων και Εκτίμηση Νοσηλευτικής Στελέχωσης και Δυσμενών Εκβάσεων

Οι κλίμακες μέτρησης νοσηλευτικού φόρτου αποτελούν πολύτιμα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής στελέχωσης. Ωστόσο, η επίπτωση των δυσμενών εκβάσεων δεν έχει διερευνηθεί. Σκοπός: Η εφαρμογή της κλίμακας Nursing Activities Score (NAS) σε γενική ΜΕΘ Ενηλίκων και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής στελέχωσης και των δυσμενών εκβάσεων. Υλικό και Μέθοδος: Προοπτική μελέτη κοόρτης που διεξήχθη σε μία γενική ΜΕΘ της Αττικής, για 30 συνεχόμενες ημέρες (Νοέμβριος 2017), σε δείγμα 21 νοσηλευομένων ενηλίκων (1 επανεισαγωγή). Χρησιμοποιήθηκε έντυπο συλλογής δημογραφικών/κλινικών δεδομένων, δυσμενών εκβάσεων, καθώς και η κλίμακα NAS, η οποία συμπληρωνόταν καθημερινά από τον ίδιο ερευνητή. Πραγματοποιήθηκαν 258 ημερήσιες καταγραφές, και διενεργήθηκε περιγραφική στατιστική και μελέτη συσχετίσεων, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (SPSS24.0). Αποτελέσματα: Το 57% ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 67,71 (±13,73) έτη και μέση διάρκεια νοσηλείας 36,81 ημέρες (διάμεσος: 18 ημέρες). Η μέση βαθμολογία της NAS ήταν 65,20 (±7,55). Η επίπτωση των λοιμώξεων σχετιζόμενων με τον καθετήρα (CRBSI), της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP), των λοιμώξεων σχετιζόμενων με τον ουροκαθετήρα (CAUTI), των ατυχηματικών αποσωληνώσεων και της ατυχηματικής αφαίρεσης ρινογαστρικού σωλήνα ήταν 8,197/1000 ημέρες, 21,277/1000 ημέρες, 19,380/1000 ημέρες, 0/1000 ημέρες και 17,241/1000 ημέρες, αντίστοιχα. Η βέλτιστη αναλογία νοσηλευτών/ασθενείς με βάση τη NAS ήταν 1:1,54 (1:1,40–1:1,65), ενώ η υπάρχουσα αναλογία ήταν 1:2,30 (1:1,85–1:2,70). Η υπάρχουσα αναλογία νοσηλευτών/ασθενείς, συσχετίστηκε αρνητικά στατιστικά σημαντικά με τον φόρτο νοσηλευτικής φροντίδας με βάση την NAS (–0,597≤rho≤–0,590, p<0,001). Συμπεράσματα: Η ΜΕΘ την περίοδο της μελέτης ήταν υποστελεχωμένη, ενώ η επίπτωση των δυσμενών εκβάσεων ήταν σχετικά αυξημένη. Μειωμένη αναλογία νοσηλευτών/ασθενείς οδηγεί σε αύξηση του φόρτου νοσηλευτικής φροντίδας.