Συσχέτιση Κακοήθους Μεσοθηλιώματος και Αμιάντου

Το μεσοθηλίωμα είναι ιδιαίτερα κακοήθης όγκος. Η ανάπτυξή του οδηγεί στον θάνατο και οι θεραπείες που υπάρχουν είναι αναποτελεσματικές. Η έκθεση στοv Aµίαvτο είvαι ο κύριος παράγοντας κιvδύvου για τηv αvάπτυξή του. Η συσχέτιση αvάµεσα στηv έκθεση στις ίvες αµιάvτου και τηv καρκιvογέvεση διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 1955. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αρκετή ευαισθητοποίηση του κόσμου για την παρουσία αμιάντου σε κτήρια και σε διάφορες κατασκευές. Ο κίνδυνος προκύπτει από την καταστροφή του αμιάντου και την παραγωγή σκόνης. Ακόμα όμως και αν εφαρμοσθούν σχολαστικά οι κανόνες ασφαλείας, το πρόβλημα θα παραμένει και θα περάσουν 20–30 χρόνια μέχρι να παύσουν να διαγιγνώσκονται μεσοθηλιώματα. Οι νοσηλευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην έγκαιρη και ορθή διάγνωση του κακόηθους μεσοθηλιώματος.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 3
Hits: 567 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2018
Συγγραφείς: Αικατερίνη Μπασδέκη , Δημήτριος Παπαγεωργίου