Αποτελεσματικότητα των Μεθόδων Πρόληψης των Ελκών Πίεσης στις Δομές Υγείας

Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα μείζον κλινικό πρόβλημα για την αποκατάσταση των ατόμων που έχουν μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για τους νοσηλευτές οι οποίοι έχουν ως στόχο την προαγωγή και τη διατήρηση της υγείας. Τα έλκη έχουν αναγνωριστεί ως μία από τις πέντε αιτίες παγκοσμίως που προκαλούν βλάβες στους ασθενείς και έχουν καταστεί ως μία από τις πιο δαπανηρές και σωματικές εξουθενωτικές επιπλοκές από τις αρχές του 20ού αιώνα. Σκοπός: Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στο να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων πρόληψης των ελκών πίεσης στις δομές υγείας. Μεθοδολογία: Η αναζήτηση της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης βασίστηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως AMS, Cinahl, Ebsco, Google Scholar, Medline, PubMed, Science Direct, Scopus για μελέτες που έγιναν μετά από το 2005. Ακολούθως, επικεντρώνεται σε ερευνητικά άρθρα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία όπου κατηγοριοποιούνται και αναλύονται, ενώ γίνεται αποκλεισμός άρθρων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αποτελέσματα: Η πρόληψη των ελκών πίεσης μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή και κατάλληλη παρέμβαση των εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται σ’ αυτήν και κυρίως των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές έχοντας επαρκείς γνώσεις και ακολουθώντας κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα, έχουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ελκών πίεσης. Τέλος, όταν εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης των ελκών πίεσης έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της υγειονομικής φροντίδας, την ελάττωση της παρατεταμένης νοσηλείας και την αποτροπή των ψυχοκοινωνικών και των σωματικών προβλημάτων. Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη στρατηγικών για την εκπαίδευση τόσο των επαγγελματιών υγείας, αλλά και των ίδιων των ασθενών όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος σε πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται στην καθημερινότητα τους, ώστε να αποφεύγονται τα έλκη πίεσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για ποιοτική φροντίδα υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Hits: 590 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2019
Συγγραφείς: Ανδρόνικος Λειβαδιώτης , Σταυρούλα Ανδρεά-Αποστολίδου , Μάριος Βασιλείου