Οργάνωση του Κυκλικού Ωραρίου Εργασίας σε Υπηρεσίες Υγείας για τη Μείωση των Επιπτώσεών του στους Εργαζόμενους

Η εργασία με εναλλασσόμενο κυκλικό ωράριο αποτελεί μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για το νοσηλευτικό επάγγελμα, αφού η παροχή φροντίδας πρέπει να διατίθεται επί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εργασίας με εναλλασσόμενο ωράριο είναι η συνέχεια, η εναλλαγή των ωραρίων και ο προγραμματισμός. Σκοπός: Η παρουσίαση των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου εργασίας στο νοσηλευτικό προσωπικό και των λύσεων που μπορεί να υιοθετηθούν στην οργάνωση του ωραρίου εργασίας, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Υλικό-Μέθοδος: Για τη συλλογή των δημοσιευμένων άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ερευνήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubΜed, Cochrane, Scopus χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά «κυκλικό ωράριο εργασίας», «οργάνωση ωραρίων», «συστήματα ωραρίων εργασίας», «νοσηλευτικό προσωπικό». Αποτελέσματα: Οι επιπτώσεις του κυκλικού ωραρίου εργασίας αφορούν στη σωματική και τη συναισθηματική υγεία, καθώς και στη διαταραχή της κοινωνικής και της οικογενειακής ζωής. Κανένα από τα συστήματα ωραρίων εργασίας που προτείνονται δεν είναι ιδανικό για τον οργανισμό του εργαζόμενου. Ωστόσο, είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλούν όσο το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση στη σωματική και την ψυχοκοινωνική υγεία του εργαζόμενου. Συμπεράσματα: Κάθε οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ορθολογικότερη οργάνωση της εργασίας του προσωπικού, έτσι ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στην υγεία του και να διασφαλίζεται η ικανοποίησή του από την εργασία, ενώ παράλληλα να βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Hits: 1022 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2010
Συγγραφείς: Άννα Κορομπέλη , Παναγιώτα Σουρτζή