Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Νοσηλευτών, Σχετικά με τη Διαχείριση Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη

Από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, διαφαίνεται η σύγχρονη τάση στη συνεχιζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance e-learning) και των Νοσηλευτών με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής Η εκπαίδευση όμως αυτή προϋποθέτει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και επιλεγμένο περιεχόμενο διδασκαλίας. Σκοπός της ανασκοπικής αυτής μελέτης είναι η διερεύνηση της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Νοσηλευτών σχετικά με τη φροντίδα ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με αναζήτηση άρθρων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (google scholar, pup med) με κατάλληλες λέξεις ευρετηριασμού. Αναζητήθηκαν άρθρα δημοσιευμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σε έγκριτα περιοδικά με ημερομηνία δημοσίευσης μετά το 2000. Η διάρκεια της ανασκόπησης ήταν τρεις μήνες και αφορούσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη σχέση των νοσηλευτών με τις νέες τεχνολογίες, τον σακχαρώδη διαβήτη και τη δημιουργία ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε το περιεχόμενο και οι τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα ήταν αποτελεσματικές για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των νοσηλευτών με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας στους διαβητικούς ασθενείς. Παράλληλα διερευνήθηκε η επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος και του διαθέσιμου χρόνου των νοσηλευτών σε σχέση με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα παρακολούθησης τέτοιων προγραμμάτων. Αποτελέσματα: Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και εκπαίδευσης μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία πλούσιου, εύληπτου και εύχρηστου διδακτικού υλικού, μέσω του οποίου οι νοσηλευτές θα διδάσκονται και θα επικαιροποιούν τη γνώση τους σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. Οι ίδιοι οι Νοσηλευτές φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η ανανέωση των γνώσεων και του εκπαιδευτικού υλικού, σχετικά με συγκεκριμένα αντικείμενα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, και η δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση της μάθησης με τα πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις, που οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Συμπεράσματα: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει στους λειτουργούς της υγείας και ειδικά στους νοσηλευτές, έναν ελκυστικό και πολλά υποσχόμενο τρόπο διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 2
Hits: 632 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2018
Συγγραφείς: Θεόδωρος Αργυρόπουλος , Ιωάννα Χρονοπούλου